Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Krokom kn, KROKSGÅRD 3:1 KROKSGÅRD

 Anläggning - Värdering

KROKSGÅRD
4/17/23
Motivering
Beslutet om byggnadsminnesförklaring från 1983 innehåller motiveringen att Kroksgård är ett bra exempel på de gårdar som
uppfördes på Rödön under 1700- och 1800-talet. Gården fick i samband
med byggnadsminnesförklaringen byggnadsvårdsbidrag 1982 för att rusta på gården kornlada.

Bland Jämtlands län 95 byggnadsminnen finns flera 1800-talsgårdar representerade där skyddsbestämmelserna omfattar hela eller stora delar av gårdens bebyggelse. Länsstyrelsen arbetar idag utifrån en helhetssyn på kulturmiljö och önskar därför prioritera de byggnadsminnen som ger en ökad förståelse för gården och dess funktion. Vilket är svårt att utläsa på rubricerat byggnadsminne då byggnader har rivits och börja rasa samman.

I dagsläget är byggnaderna i mycket stort behov av upprustning. Bryggstugan, ladugården, vagnsboden, stallet och de båda härbrena är i så pass dåligt skick att länsstyrelsen gör bedömningen att den investering som krävs att rusta upp, därefter underhålla byggnaderna inte står i rimliga förhållanden till byggnadernas betydelse utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.

Med bakgrund av ovanstående bedömer länsstyrelsen att bibehållandet av byggnadsminnet medför en kostnad som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse. Länsstyrelsen beslutar därför, med stöd av 3 kap 15 § Kulturmiljölagen att häva byggnadsminnesförklaringen.
Källa: Beslut om att häva byggnadsminnesförklaring av Kroksgård 3:1, Krokoms kommun. Dnr 432-6724-2022.