Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, VÅNGA KYRKOJORD 2:2 VÅNGA KYRKA

 Anläggning - Värdering

VÅNGA KYRKA, VÅNGA KYRKOGÅRD
9/7/06
Motivering
Kyrkan, gravkapellet, det gamla vapenhuset, tiondeboden, kyrkogården tillsammans med skolan, den fd lärarbostaden och fd prästgården bildar en innehållsrik kyrkomiljö som vittnar om platsens betydelse som socknens administrativa centrum.

Kyrkogården
Gravkapellet utgjorde ursprungligen den gamla kyrkans sakristia vilket visar på kyrkplatsens långa historiska kontinuitet. Dess sydvägg tillhörde kyrkans 1400-talskor vars medeltida murverk som kan berätta om medeltida byggnadsteknik.

En fullständig kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkan utgör exteriört sett en god representant för den under 1800-talets senare del vanliga nygotiska kyrkotypen, uppförd efter ritningar av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander. Kyrkans latinska korsplan är ovanlig bland länets kyrkor, och det stora, femsidiga östpartiet var ett tidigt exempel på vad som kom att bli ett karaktäristiskt inslag i de nygotiska kyrkorna. Trots en omfattande brand 1959 fick kyrkan efter återuppbyggnaden behålla sin exteriöra karaktär med ett torn med hög, spetsig spira, plåttäckt brant sadeltak, parställda smala rundbågsfönster, spetsbågiga och rikt dekorerade portaler och rik fasadornamentik. Erik Lundberg, som tillhör 1900-talets ledande restaureringsarkitekter, svarade för återuppbyggnaden och utformade en ny inredning med ett modernt och samtidigt personligt formspråk bestående av bl a nytt altare i marmor, bänkinredning, konsolburet tredingstak, predikstol, armaturer och en ny orgelläktare. Krouthéns altartavla från 1892 hör till den ursprungliga inredningen, och det finns även flera kulturhistoriskt värdefulla inventarier från den gamla kyrkan såsom medeltida träskulptur och en kalkstensdopfunt från 1600-talet vilka visar på samband med den medeltida sockenkyrkan.

Sammanfattning
" Kyrkans exteriör har behållit sin ursprungliga utformning, ritad av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander. Det är ett gott exempel på en konsekvent och väl genomförd nygotik karaktäriserat av rik fasadornamentik, brant plåtklätt sadeltak, tornets höga, spetsiga spira, parställda rundbågsfönster, spetsbågiga och rikt dekorerade portaler.

" Kyrkans latinska korsplan är ovanlig bland länets kyrkor, och det stora, femsidiga östpartiet var ett tidigt exempel på vad som kom att bli ett karaktäristiskt inslag i de nygotiska kyrkorna.

" Arkitekt Erik Lundbergs restaurering har skapat ett modernt kyrkorum med en stark personlig prägel, som även visar på de restaureringsideal som var aktuella under den här perioden. Inredningen är intakt sedan 1950-talet.

" Gravkapellet utgjorde ursprungligen den gamla kyrkans sakristia som innehåller delar med medeltida murverk, och som visar på platsens historiska kontinuitet som kyrkomiljö.