Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömsund kn, STRÖMSUND 2:21 STRÖMS KYRKA

 Anläggning - Värdering

STRÖMS KYRKA
12/31/05
Motivering
Kyrkoanläggningen i Ström är en del av Strömsund som tydligt avspeglar den nordjämtländska centralortens tillväxt, ambitioner och framtidstro från det sena 1800-talet och framåt med regelbundna, strama kyrkogårdar, parkanläggningar och monumentalitet i stadsplaneringen. Den nyklassiska sockenkyrkan är välgestaltad och har trots förändringar under 1900-talet utvändigt en väl bibehållen karaktär från byggnadstiden på 1840-talet.

Invändigt hävdar sig inte den ursprungliga inredningen på samma sätt som i många andra samtida kyrkor. Funktionella krav och estetiska önskemål har föranlett de två restaureringsinsatserna 1928-30 och 1970-71 som tillsammans med inventarier från den rivna medeltidskyrkan numera präglar kyrkorummet i lika hög grad. Särskilt Anders Ekmans restaurering på tjugotalet var genomgripande med tidstypiska ändringar och tillägg. Tidstypiskt svala och sobra interiörer i sakristia och vindfång tillhör det bästa som skapades i ett intensivt skede av kyrkobyggande och kyrkorestaurering i Jämtland. Den dova och mustiga interiören lättades upp något vid arbetena på 1970-talet då den osedvanligt konsekventa och välbevarade omgestaltningen av kyrkans bakre delar utfördes.

Att särskilt tänka på vid sidan av grundkraven i skötsel och förvaltning av kyrkan:

De stadsmässiga kyrkogårdarnas karaktär med grustäckta och häckomgärdade gravar med imposanta äldre vårdar.

Den i många avseenden högkvalitativa 1920-talsrestaureringen sätter trots den ljusare färgsättningen från 1970 så kraftigt avtryck i kyrkorummet att inredning och karaktär från tiden.

Sakristian i sin helhet.

1970-talsombyggnaden i kyrkans bakre del är tidstypisk, konsekvent genomförd och intakt vad gäller materialval och färgsättning.

Bänkinredningens numerär med kor- och läktarbänkar är ett viktigt vittnesbörd om socknens och tätortens funktion som centralpunkt i de vidsträckta skogs- och fjällbygderna.

Orgelfasaden är storslagen och välhållen.