Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Håbo kn, YTTERGRAN 4:1 YTTERGRANS KYRKA

 Anläggning - Värdering

Yttergrans kyrka, YTTERGRANS KYRKA
12/21/05
Motivering
Yttergrans kyrka är stiftets minsta medeltidskyrka och har i hög grad bevarat sin ursprungliga romanska karaktär. Dess inre präglas av senmedeltidens tillägg i form av valv och kalkmålningar samt av den fasta inredningen från i huvudsak 1770-talet varav särskilt den märkliga altarpredikstolen ska framhävas. Orgeln från 1776 har restaurerats till ursprungligt skick och har ett stort musikhistoriskt värde. Både in- och utvändigt ger kyrkan en stark upplevelse av ålderdomlighet och ursprunglighet.

Kyrkogården har en tämligen modern prägel med asfalterade gångar och grästäckta gravkvarter. Endast ett fåtal äldre gravstenar är bevarade. Den stora kyrkogården i söder och sydväst utvidgad först 1926 och sedan 1969-70 har en fridfull prägel med väl uppväxta lövträd och gräsytor i samspel med det omgivande slättlandskapet över vilket man har en vid utsikt.