Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mörbylånga kn, HULTERSTADS KYRKA 1:1 HULTERSTADS KYRKA

 Anläggning - Värdering

HULTERSTADS KYRKA
6/1/06
Motivering
Kulturhistorisk bedömning av enskilda kvarter/områden

Kvarter A, och H
De två kvarteren utgör de äldsta delarna av Hulterstads kyrkogård. Idag präglas kvarteren av
de förändringar som gjorts under 1900-talet. I kvarteren finns flera gravvårdar vars ålder eller
utformning gör dem kulturhistoriskt värdefulla. Flera av dem har också lokal- eller
personhistoriska värden. De gravplatser som har kvar beläggning av grus och/eller
omgärdningar i form av gjutjärnsstaket, stenramar eller pollare och kätting bör bevaras. Dessa
typer av gravplatsutsmyckningar var tidigare vanliga på våra kyrkogårdar och de som idag
finns kvar berättar om hur kyrkogården såg ut i början av 1900-talet. Gravvårdar från mitten
av 1800-talet och äldre samt gravvårdar och staket av smide ska föras in på församlingens
inventarieförteckning.


Kvarter B, C och D
De tre kvarteren anlades 1919 då kyrkogårdens utvidgades. Idag är med några få undantag
hela området insått med gräs och gravplatsomgärdningar har tagits bort. Området ger en
tydlig bild av hur gravvårdarnas utseende förändrats under 1900-talet från områdets äldsta
vårdar i kvarter B fram till dagens gravvårdar i kvarter D. Fler av vårdarna är typiska för sin
tid. Gravplatser som har kvar sin grusbeläggning och omgärdning bör bevaras som viktiga
delar av kyrkogårdens utvecklings historia.


Kvarter F och G
De båda kvarteren har troligen utgjort en del av kyrkogården sedan 1600-talet men kan ha
tillkommit redan under medeltiden. Fyndet av en hällkista 1977 ca 20 meter norr om kyrkan
talar för det. Idag präglas kvarteren av de förändringar som gjorts under 1900-talet då
gravplatsomgärdningar har tagits bort, gravkullar jämnats ut, gravvårdarna placerats i rader
och hela kvarteren såtts in med gräs. Man får också anta att flera äldre gravvårdar tagits bort
eftersom det i dag finns så många lediga gravplatser. Viktiga för kvarterens karaktär är de
äldre vårdarna av vilka flera är höga och av svart granit. Gravvårdar från 1800-talets mitt ska
föras in på församlingens inventarieförteckning.


KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET

Hulterstads kyrka och kyrkogård ligger på Ölands sydöstra sida. I trakten finns gott om
fornfynd bl.a. runstensfragment, som visar på platsens långa historia. En kyrkogård fanns
redan när den första stenkyrkan byggdes på 1100-talet men även tidigare kan det ha funnits en
träkyrka på platsen. Att det även bör ha funnits en kyrkogård vid denna träkyrka visar fyndet
av en hällkista som gjordes 1977. Det förefaller som att kyrkogården åtminstone sedan 1600-
talet omfattades av kvarteren A samt E-H men hela detta område kan ha varit kyrkogård sedan
medeltiden. En utvidgning av kyrkogården stod klar 1919 och omfattade ett område i väster.
Därefter har inga ytterligare utvidgningar gjorts. Däremot har Hulterstads kyrkogård, liksom
de flesta andra kyrkogårdar genomgått ett antal förändringar som alla är typiska för perioden
från omkring 1960 och fram till idag. Gravvårdarna har placerats i raka rader, grusbelagda
ytor har såtts in med gräs och gravplatsomgärdningar har tagits bort liksom gravkullar med
murgröna. Resultatet av dessa förändringar präglar idag kyrkogården.

Eftersom Hulterstads kyrkogård använts under lång tid finns här en blandning av gravvårdar
och gravplatsutsmyckningar som berättar om skiftande synsätt när det gäller
begravningstraditioner och synen på döden. Enstaka gravvårdar och grupper av vårdar vittnar
om skiftande ideal och många gånger om hantverksskicklighet. På kyrkogården finns bl.a.
några exempel på ålderdomliga kalkstensvårdar. Formerna kan i sig ha varit vanliga vid den
tid de tillkom men att de bevarats fram till idag är ovanligt. Gravvårdarna rymmer också
information som handlar om person- och/eller lokalhistoria i form av personnamn, gårds- och
bynamn samt titlar. De vanligaste titlarna är lantbrukare och hemmansägare. Den dödes
hemort finns angivet på det stora flertalet vårdar. Ett typiskt öländskt drag är förekomsten av
gravvårdar av kalksten som här är vanligare än på fastlandet. Gravvårdar från 1800-talets mitt
och äldre ska föras in på församlingens inventarieförteckning tillsammans med gravstaketen
och vårdarna av gjutjärn. Kulturhistoriskt värdefulla för kyrkogården är också de omgärdade
gravplatserna och den grusbelagda gravplatsen. De visar på äldre former av
gravplatsarrangemang som en gång var vanliga på Hulterstads kyrkogård.

Kyrkogården är en väl sammanhängande miljö som tydligt avgränsas av kyrkogårdsmuren av
kalksten och trädkransen. Kyrkan och kyrkogården bildar tillsammans med omgivande
bebyggelse i form av bl.a. prästgården en värdefull kulturmiljö som visar på platsens
betydelse i socknen.

På en kyrkogård är det naturligt att gravvårdar ändras och gravrätter återgår och får
ny ägare. Det är dock viktigt att man iden långsiktiga förvaltningen är uppmärksam på
att bevara de olika delarnas karaktär och gravvårdar från olika tider.

Sammanfattningsvis:
• Hulterstads kyrka och kyrkogård utgör ett administrativt och religiöst i centrum i
socknen med rötterna i järnåldern.
• Bland gravvårdarna i Hulterstads kyrka och på kyrkogården finns exempel på vårdar
från medeltid fram till idag.