Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mellerud kn, BÖRSEN 8 MELLERUDS KAPELL

 Anläggning - Värdering

MELLERUDS KAPELL
1/20/04
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING

Melleruds kapell och församlingshem, invigt 1932, är ett uttryck för 1900-talets framväxande samhälle i förhållande till landsbygdssocknens Holms gamla kyrkplats. En liknade bakgrund och utformning har också Bengtsfors kyrka i Ärtemarks socken i norra Dalsland. Byggnaderna är dock ritade av olika arkitekter.

Melleruds kapell och församlingshem är ett exempel på en kyrkobyggnad med ett fullt utvecklat kyrkorum integrerad med övriga verksamheter, samlingslokaler, kök, kontorsrum, samt tidigare vaktmästarbostad och pastorsexpedition. Den ursprungliga byggnadsdelen, som är den dominerande, är exteriört välbevarad i tidstypisk utformning med drag av 1920-talsklassicism. Här märks bl a färgsättningen, de ursprungliga fönster och dörrar och det framträdande mittpartiet mot söder. Interiört har byggnaden genomgått fler förändringar. Väsentliga delar av framförallt kyrkorummet och dess ursprungliga entréhall är dock bevarade. Här märks bl a den tidstypiska färgsättningen med få dämpande färger bl a i brunt och olika marmoreringar. I övrigt finns delar av byggnadens ursprungliga inredning bevarad, bl a dörrar, väg- och takytor.

Att särskilt tänka på i förvaltning och användande av kyrkan och kyrkomiljön

- den ursprungliga byggnadens välbevarade och tidstypiska exteriör
- kyrkorummets bevarade ursprungliga karaktär och utformning, bl a delar av färgsättningen och de karaktäristiska sidoutrymmena
- byggnadens i övrigt bevarade ursprungliga inredning