Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mariestad kn, LEKSBERG 20:1 LEKSBERGS KYRKA

 Anläggning - Värdering

LEKSBERGS KYRKA
6/20/06
Motivering
KYRKOMILJÖN - Leksbergs kyrka har ett mycket högt och framträdande läge i en kyrkby på sydsluttningen av Leksbergs backe. Till kyrkbyn hör bland annat prästgård och tre generationer skolor. En runsten och ytterligare en rest sten söder om kyrkogården ger historisk kontinuitet.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården avgränsas av en kallmurad stenmur. Mot väster växer dessutom en trädrad. Flera gravvårdar utgörs av monumentala gravstenar från 1800-talet, omgivna av grus och stenramar eller smidesstaket. Norr om kyrkan finns bryggeriägare CG Bentz gravkor från 1935. I anläggningen ingår även en gravtumba, stenkors från 1600-1700-talet, järngrindar och grusgångar. Utvidgningar i norr och väster är båda skogskyrkogårdar.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Leksbergs medeltidskyrka präglas av 1738 års förändringar, då långhuset förhöjdes och förlängdes mot öster. Samtidigt uppfördes sakristian liksom det karakteristiska åttkantiga koret, bredare än långhuset, med prästingång och två strävpelare. Från 1700-talet är även vapenhuset i söder samt det kraftiga tornet med karnisformad huv. Den vitputsade kyrkan med stickbågiga fönster kännetecknas av en iögonfallande längd och genom spånklädda tak över såväl långhus, torn och sakristia som över sydfasadens två portar. Medeltida murar ingår i långhusets västra del. Utmed sakristian finns fyra resta liljestenar, en gravhäll och ett stenkors från 1600-1700-talet. Över koringången sitter ett skulpterat, gotiskt manshuvud.
Interiören har bibehållit sin barockprägel främst tack vare Johan Lidholms och Olof Collanders rika plafondmålningar från 1741-1745, altaruppsatsen från 1679, ljudtaket från 1600-talet samt draperimålningar i koret, framtagna 1930. Det tidiga 1900-talet har satt sin prägel genom altarringen, predikstolen från 1902 och bänkgavlarna från 1930. Från medeltiden har bevarats en dopfunt.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
-Kyrkan har ett framträdande läge i kyrkbyn.
-Bevarat medeltida murverk utgör ett omistligt historiskt dokument
-Genoms sin form och sitt korta, satta torn får kyrkan en egen karaktär
-1700-talets vapenhus och koringång
-Kyrkans spåntak
-Johan Lidholms och Olof Collanders målningar i Läcköskolans anda
-Altaruppsats, ljudtak och draperimålningar i barock
-Dopfunt och skulpterat huvud från medeltiden
-Liljestenar, stenkors och gravhäll utmed fasaden
-Kyrkogårdens grusgångar, trädrad, stenmur, smidesgrindar, gravkor och äldre gravvårdar.