Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, FISKHALLEN 1 M.FL. VÄSTRA ÅRSTA PARTIHANDELSOMRÅDE

 Anläggning - Värdering

Västra årsta partihandelsområde
8/29/08
Motivering
Grön = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Östberga Partihallsområde med de byggnader som ingår i detta har mycket stora samhälls- och stadsplaneringshistoriska värden. Även de infrastruktur- och industrihistoriska värdena är stora, liksom de byggnadsteknikhistoriska. Den enhetliga arkitekturen är viktig; man kan särskilt notera fasadernas gula tegel, husens ganska låga höjder, byggnadernas likartade volymer och inbördes placering. Byggnaderna berättar på ett pedagogiskt sätt om de krav som vid denna tid ställdes på verksamhetsbebyggelse av detta slag. Trots enhetligheten varierar detaljutförandet – vissa hus har mönstermurat tegel, vissa har fasader i mörka betongskivor. Bevarade detaljer som portar och entréer, fönster och neonskyltar kan skilja sig åt och bidrar till värdena. Anläggningen har stora stadsbildsmässiga värden, något som förstärks av det väl synliga läget invid stora vägar och trafikleder.

Husen i området är förändrade i olika hög grad, på sätt som inte alltid stämmer överens med den ursprungliga utformningen. Förändringarna har oftast varit en konsekvens av ändringar i användandet. Husens lastkajer har ofta byggts in i efterhand och försetts med klimatskyddande dockningskajer. Många dörrar och portar är utbytta. Vissa hus har byggts till. Trots detta ger anläggningen som helhet ett välbevarat intryck. Husens gemensamma grundvolymer och fasaduttryck finns kvar, liksom den enhetliga stadsplanen.

Som en del av Östberga Partihallsområde har Trädgårdshallen i kv. Producenten 1 stora samhällshistoriska värden. Denna byggnad är den först uppförda i partihallsområdet, och kom med sin grundvolym och med sitt fasadmaterial bli en förebild för de efterföljande husen i området. Arkitekten, Elmer Husman på Englunds Projekteringsbyrå, stod även för ritningarna i flertalet av de andra partihallsbyggnaderna. Huset har stora arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden. Takets sågtandsform och uppskjutande lanterniner hör ihop med funktionen och ger huset ett särpräglat uttryck. De industrihistoriska och byggnadsteknikhistoriska värdena är stora. Det väl synliga läget invid stora trafikleder gör tillsammans med takformen att anläggningen får mycket stora stadsbildsmässiga värden. Byggnaden är delvis förändrad, när det gäller fasadmaterial och i detaljer såsom portar. Vissa tillbyggnader har gjorts. Dessa förändringar stämmer inte överens med den ursprungliga utformningen.

Byggnaderna ingår i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område, ännu ej utpekat i Stockholms Översiktsplan.