Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GERUM KYRKOGÅRDEN 1:1 GERUM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

481-7.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GERUM KYRKA (akt.), GERUMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GERUM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Gerums kyrka är belägen i sydöstra delen av socknen, centralt i förhållande till det historiska vägnätet. Den medeltida kalkstenskyrkan består av ett romanskt absidkor i öster, gotiskt långhus, ett icke fullbordat västtorn, samt sakristia på korets nordsida. Koret med absid uppfördes omkring 1200. Under 1200-talets senare del tillfogades långhuset och ersatte då sannolikt ett mindre romanskt långhus. Tornet är från samma tid eller omkring 1300. Sakristian tillkom 1835. Kyrkan har vitputsade fasader med hörnkedjor samt omfattningar i fint huggen sten. Långhus och kor har brädtäckta sadeltak, absiden valmtak, och sakristian täcks av e...

Läs mer i eget fönster

Gerum kyrka uppfördes i sin helhet under 1200-talet: koret och absiden i början av århundradet och långhuset och tornet under dess senare del. Tornet fullbordades sannolikt aldrig till avsedd höjd.
Sedan medeltiden har endast mindre om- och tillbyggnader gjorts. Sakristian byggdes 1835, och det sannolikt ursprungliga takmaterialet – bräder – på kor och långhus ersattes med tegel och i slutet av samma århundrade av sågade stickspån. En återgång till falar på dessa tak kom till stånd 1962.

År 1200 - 1200 Nyanläggning
omkring 1200. Koret och absiden byggdes vilket bestyrks av de dendrokronologiska undersökningar som gjorts.
År 1270 - 1299 Nybyggnad
Långhuset och tornet (ej fullbordat) byggdes, detta bekräftas av de dendrokronologiskt daterade formbräderna i tornet samt ett dragband i långhusets V del. Byggnadsetappen slutfördes omkr. 1300.
År 1281 - 1281 Nybyggnad
Årtal (sekundärt) inskuret i spirstock på sakristians vind, kan möjligen ange tornets byggnadsår. Årtal enligt Strelow.
År 1594 - 1594 Ändring
Fanns två solur på kyrkogården.
År 1690 - 1699 Ändring
Fanns en stiglucka.
År 1699 - 1699 Nyanläggning - Inhägnad
Bestod delar av kyrkogårdsmuren av plank.
År 1850 - 1859 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården ”plöjdes och föstes jämn”, den besåddes och överblivna gravstenar ställdes upp mot kyrkogårdsmuren (26 st.).
År 1860 - 1869 Ändring
Fanns ”ett skjul för Prestens hästar”.
År 1874 - 1874 Ändring - Inhägnad, mur
En del av kyrkogårdsmuren lades om, trägrindar anskaffades.
År 1910 - 1910 Ändring - Inhägnad, mur
Den S kyrkogårdsmuren lades om.
År 1912 - 1912 Ändring - Inhägnad, mur
Den Ö kyrkogårdsmuren lades om.
År 1914 - 1914 Nyanläggning - Inhägnad
Järngrindarna och grindstolparna till kyrkogårdsmuren anskaffades.
År 1999 - 1999 Ändring
8 st. gravvårdar konserverade Stenkultur i Sthlm AB, de stod då lutade mot kyrkogårdsmuren.

Stenkultur i Stockholm AB (Konservator)