Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nacka kn, SICKLAÖN 37:2 DANVIKENS HOSPITAL

 Anlaggning - Historik

Historik
Danvikens hospitalsverksamhet
Under medeltid organiserades sjukvården bland annat i sk helgeandshus, en kombination
av sjukhus och ålderdomshem. Stockholms Helgeandshus på Helgeandsholmen
omnämns första gången år 1301 men uppfördes strax innan. År 1531 lät
Gustav Vasa flytta bl. a. denna vårdverksamhet till det sedan reformationen
stängda Gråbrödraklostrets lokaler på Riddarholmen. År 1551 beordrade kungen
igen att det så kallade Hospitalet skulle flytta, denna gång ut från staden. Kungen
skriver från slottet i Västerås:

"Det kommer en mäktig ond stank i hela staden av den där spetalen på Gråmunkeholmen,
och det vatten, som löper där omkring och som de sjuka vaska sig
och sina befläckade kläder i, dras av strömmen omkring slottet och hela staden.
Därför vilja vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken, och för den
skull ha vi nu låtit försträcka förmyndarna i spetalen 400 mark örtugar till att
börja bygget med. Och är vår vilja att dessa förmyndare förmanas att nu i vinter
skaffa sig timmer och annan nödtorft och strax på föråret med all flit gripa sig
bygget an. "

Verksamheten drevs i stiftelseform och för att säkra den beslöt kungen 1557 att
till hospitalet överlämna flera kronohemman runt Danviken samt Danviks kvarn.
Kvarnen var mycket lönsam och en god inkomstkälla. Dessutom finansierade man
verksamhet med donationer och tullavgifter, bland annat så kallat Tolagsmedel
från 1500-talet och senare Danvikspenningen från 1858 och framåt. Båda var ett
sorts sjöhandelsskatt tillfallandes Hospitalet.

Det dröjde troligen till 1558 innan flytten till Danviken skedde. Då hade en liten
träkyrka samt två närbelägna hus med sjuksalar uppförts. För självhushållningsdriften
fanns här också ett myller av bodar och hus. Hospitalet utgjorde från början
egen församling. Sjukhuset var främst avsett för drabbade av spetälska (lepra),
en sjukdom som aldrig kom att bli utbredd i landet, Hospitalet kom därför att bebos
även av äldre, fattiga, krigsinvalider, föräldralösa barn, folk som drabbats av
könssjukdomar och psykiskt sjuka. 1568 fanns omkring 100 intagna, så kallade
hjon, på Hospitalet. Dessutom bestod personalen av 50 personer.
Vid 1700-talets början revs många av hospitalsbyggnaderna och ersattes med nya
byggnader. Åren 1718-1725 byggdes den enda ännu bevarade sjukhusbyggnaden
på området, ritad av arkitekten Göran Josuae Adelcrantz. Det är denna byggnad
som är föremål för byggnadsminnesförklaring i detta ärende.

Drottning Ulrika Eleonora bidrog till finansieringen av bygget. Näst barnhuset i
Stockholm var det den största institutionsbyggnad som ditintills uppförts i landet.
Byggnaden kom från start att inrymma en centralt placerad kyrka. Tanken var att
de sjuka skulle kunna ligga i sina sängar och därifrån höra predikningarna och på
det sättet bli friska. Byggnadens arkitektur är ett uttryck för denna konceptuella
idé. År 1727 inkorporerades de boende på Sicklaö i församlingen.
Från 1740-talet fick hospitalet ta emot fler psykiskt sjuka personer. Dessa fick bo i
en träbyggnad kallad Dårhuset i backen upp mot Fåfängan. Danvikens hospitalsverksamhet
expanderade.

År 1785 erhöll hospitalet en gåva på 5 000 riksdaler som Gustav III skänkte "till
uslingars räddning och hjälp". För medlen förvärvades den före detta saltsjuderibyggnaden
vid Henriksborg strax öster om hospitalsområdet. Byggnaden fick
namnet Danviks dårhus och kom att inhysa 160 sjuka på 80 platser.

Läkaren Anders Johan Hagströmer skrev år 1788 om förhållandena i Dårhuset:
"den myckna trängsel, som varit i det gamla dårhuset, och de usliga rummen hava gjort, att
skabbsmittan som oftast gått varvet om, då den genom någon nykommen eller
eljest inkommit."

Samma år flyttades de boende från Dårhuset vid Fåfängan till
det nya Danviks dårhus vid Henriksborg.
I mitten av 1800-talet kom bland andra Magnus Russ och Carl Ulrik Sonden
(överläkare på Danviken) med kritik över hur verksamheten sköttes. Russ skrev
om dårhuset:

"Danviks dårhus är måhända den ändamålsvidrigaste af alla hufvudstadens
barmhertighetsinrättningar; denna inrättning kan kallas en fläck på hufvudstadens
kommunalväsen; ja, man kan våga säga, att det är en nesa för menskligheten,
att en anstalt för olyckliga medmenniskors vård får finnas sådan som
denna är."

Efter kritiken började staten år 1855 uppförandet av sinnessjukhuset Konradsberg
på Kungsholmen. Dit överfördes 101 personer från Danviken 1861. Från det året
användes Danviken endast till vård av fattiga äldre.

Vid slutet av 1800-talet var anläggningen vid Danviken i dåligt skick. Huvudbyggnaden
var nu 175 år gammal och sliten. Stanken från Hammarby sjö var påtaglig
eftersom fabriker och slakterier i närheten slängde avfall rakt ner i vattnet.
Det rann sedermera genom kvarnkanalen under huvudbyggnaden och orsakade
hygienproblem.

Vid sekelskiftet planerade Stockholms stad för att bygga en kanal från Mälaren till
Saltsjön, förbi Danviken. Den 18 december 1900 skrevs avtalet med Stockholms
stad under, med tillträde 1910. Marken skulle schaktas upp till kanalanläggning,
verksamheten flyttas och anläggningen rivas. Pengar till en ersättningsbyggnad
skulle komma att frigöras. På en tomt på Finnbodaberget på hospitalets egen mark
uppfördes 1913-1915 en ny monumentalbyggnad kallad Danvikshem, ritad av
arkitekten Aron Johansson.

Patienterna flyttades till Danvikshem 1915 och verksamheten vid Danviken lades
ned. I samband med kanalbygget 1917-1929 revs sjukhusbyggnaderna, med undantag
av huvudbyggnaden samt Danviks dårhus som ligger kvar på Västra Finnbodavägen.

En stor del av det ursprungliga hospitalsområdet täcks nu av vatten.
Huvudbyggnadens kyrksal tömdes på sin inredning mellan 1915-46. Byggnaden
användes därefter bland annat som museiförråd och verkstadslokal, innan den
övergavs i mitten på 1990-talet. Under början av 2000-talet bedrevs krogverksamhet
i delar av byggnaden och i en del var en visningslägenhet inredd.