Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljungby kn, SKOGSKYRKOGÅRDEN 1 LJUNGBY SKOGSKYRKOGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Under 1910-talet presenterades förslag på hur kyrkogården vid Ljungby kyrka skulle kunna utvidgas, då
där började bli platsbrist. Förslagen på detta blev för kostsamma och församlingen bestämde sig istället
för att anlägga kyrkogården på en annan plats. Man började därför bygga Ljungbys skogskyrkogård i
norra delen av Ljungby och invigningen skedde 1921. Lantmätare Gustaf Bergstrand var den som gjorde
upp en första plan och indelning av kyrkogården.
Domkapitlet sände ut ett frågeformulär 1949 till stiftets kyrkor angående kyrkogårdarna. Sammanfattningen
på svaren från Ljungby församling var: Nya kyrkogården norr om staden tillkom år 1921.
Gravkapell finns som är uppfört 1929. Särskild kyrkogårdsmur finns inte, utan Gunnebo stängsel. Kyrkogården
är utvidgad mot söder och väster 1948 på grund av stadsplaneändring. Kyrkogården är belägen
på furubevuxen skogsbacke. Inplantering av lönn och björk har skett. På nyplanerat område, även delvis
på allmänna linjen, har häck av tuja planterats mellan de olika gravplatslinjerna. Angående enskilda och
allmänna gravar så förekommer inte någon skillnad mellan dessa, vad gäller efter detta årtal upptagna
nya gravar. 1949 upptogs nya kvarter där singel och grus inte får förekomma, inte heller gravramar av
sten (sk. Gräskvarter) Den förra s.k. allmänna linjen har delvis omplanerats och gräsbesåtts. Gravvårdar
får inte överstiga 100 cm i höjd. Hällar är sällsynta och gravvårdarnas material är sten. Församlingen
vårdar utom donationsgravar den omplanerade delen av förra ”allmänna linjen” samt prosten Fries och
komminister E. Karlssons gravplatser. Fries var förste kyrkoherden, bosatt i Ljungby. Karlsson - den
siste komministern i Ljungby – hittills. Äldre gravvårdar finns inte av naturliga skäl.