Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, KRISTIANSTAD 4:1 KRISTIANSTAD LOKSTATION OCH VATTENTORN

 Anlaggning - Historik

Historik
När järnvägsnätet var som mest utbyggt var Kristianstad, "de sju linjernas stad", helt omgärdad av linjer åt alla håll. Det största tongivande företaget var Christianstad - Hessleholm jernväg (CHJ), som sedermera kom att äga samtliga enskilda banorna vars trafik anlöpte Kristianstads och Långebros stationer. CHJ, som invigdes den 29 juli 1865, räknas som den första enskilda järnvägen i Skåne. Majoren och järnvägsarkitekten Claes Adolf Adelsköld ritade samtliga stationshus utmed Christianstad - Hässleholmsbanan. Det fanns ett antal olika typer av stationshus där typ I huvudstation var den största och mest påkostade. Kristianstads station är en så kallad huvudstation och fick storlek och utseende därefter.
Stationshuset som uppfördes år 1865 var en symmetrisk utformad tvåvåningsbyggnad, med murade fasader i omväxlande gula och röda tegelskift. Stationen hade från början en banhall, vilket vid tidpunkten var vanligt vid de större stationerna. Men när både person- och godstrafiken ökade, samtidigt som nya banor köptes upp, befanns både stationen och banhallen vara omoderna och otillräckliga.
För de resandes bekvämlighet ersattes banhallen 1917 med dåtidens nymodighet; gångtunnlar med tunnelhus.
1983 lades gångtunnlarna igen och tunnelhusen revs, med undantag av ett som idag kan beskådas vid järnvägsmuseet i Kristianstad.
Det tidiga 1900-talets expansion medförde en stor omdaning av stationsmiljön, vilken i stora drag kan upplevas än idag. Stationsmiljöns omdaning avslutades - och kröntes - med ombyggnaden av stationen och godsmagasinet 1917-1918 under ledning av dåvarande stadsarkitekten P L Håkansson.
Ett par år tidigare hade ett nytt lokstall uppförts i två etapper (1912 och 1914), med J A Falkmans signatur på ritningarna.
Verkstadsbyggnaden vid sidan av lokstallet tillkom 1908. Ytterligare modernisering och ombyggnad av stationsområdet har bl.a. skett under 1950-talet och 1990-talet.

KÄLLA: Beslut - Förklaring om övergång till byggnadsminne enligt kulturminneslagen, Länsstyrelsen i Skåne län, 2003-11-18. 432-28709-03