Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, STRAND 3:1 HUDIKSVALLS STATION PERRONGTAK

 Anlaggning - Historik

Historik
STATIONSHUSET - Redan på 1870-talet hade Hudiksvall en smalspårig järnvägsförbindelse med Näsviken vid sjön Dellen. Denna privata bana inköptes av staten 1877. Spårvidden byggdes om till normalspår och banan förlängdes till Ljusdal vid Norra stambanan.
Stationshuset i Hudiksvall invigdes 1888, då bansträckan i sin helhet öppnades för trafik och anslöts till stambanenätet. Byggnaden ritades av SJ:s arkitekt Adolf Wilhelm Edelswärd. Ritningarna är daterade 1886. Stationshuset gavs trots sin litenhet en detaljutformning som svarade mot de större stationerna i landet. Likheten med den två år tidigare byggda stationen i Hallsberg är slående.
Stationshuset är uppfört i en klassicerande stil med en strängt symmetrisk uppbyggnad av fasaderna. Perrongen närmast stationshuset är överbyggd med ett skärmtak. Stationshusets symmetriska volymsuppbyggnad återspeglas även i planlösningen, som har en klar funktionsuppdelning med en central vestibul med biljettexpedition samt på vardera sidan om denna väntsalar och tjänstelokaler. Vissa delar av den fasta inredningen i vestibul och väntsalar är bevarade, till exempel tak, paneler och listverk.
Bottenvåningen i stationshuset byggdes om 1924 och 1933. Väntsalen moderniserades 1957, då bland annat ny belysning och nya affischtavlor sattes in. Stationshuset genomgick en genomgripande upprustning och modernisering 1984, då plåttaket lades om med ursprunglig teknik, den ursprungliga färgsättningen återskapades och vissa fönster och dörrar återställdes till ursprungligt utseende.

PERRONGTAKET - Stationshuset uppfördes under andra hälften av 1880-talet. Byggnaden har ett betydande arkitekturhistoriskt värde och är exteriört mycket välbevarad. Stationshuset ägs av Jernhusen AB och är ett byggnadsminne enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. En ny perrong uppfördes 1927 och själva perrongtaket, som är plåttäckt och bärs upp av en stålkonstruktion, har bl a ett teknikhistoriskt och miljöskapande värde. Perrongtaket ägs av staten och förvaltas av Banverket.

KÄLLOR: Beslut - Förklaring att Hudiksvalls stationshus [..] övergått till byggnadsminne, Länsstyrelsen Gävleborgs län, 2004-01-09.
Regeringsbeslut I:13, 2006-03-09