Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, GULLBERGSVASS 703:18 MOSAISKA BEGRAVNINGSPLATSEN

 Anlaggning - Historik

Historik
De internationella inslagen har varit många och betydelsefulla för grundläggandet av Göteborgs stad och dess utveckling. Göteborgs judiska församling bildades ca 1780 i anslutning till det toleransedikt som Gustav III utfärdade
1781. Medlemmarna i församlingen bestod till stor del av viktiga nyckelper- soner för stadens
kulturella liv. Ett s.k. judereglemente från 1782 medförde begränsningar i judarnas rätt till
vistelseort. I reglementet förskrevs att judarna skulle bo i Stockholm, Göteborg och Norrköping.
I dessa städer skulle inrättas begravningsplatser. Mosaiska begravningsplatsen i Göteborg inrät-
tades 1792. Tomten som utvaldes låg utanför stadens gränser. Tomten var tidigare ämnad som
krigskyrkogård men uppläts åt församlingen som arrende. Den judiska församlingens storlek ökade
snabbt i Göteborg kring sekelskiftet 1800 och begravningsplatsen utvidgades 1817 och ett ”benhus”
uppfördes. År 1855 exproprierades en oanvänd del av begravningsplatsen då stambanan drogs fram. På
1980-talet kom anläggandet av spårvägens nya dubbelspår till Angered att innebära att 17 gravar
flyttades till ett nytt område åt nordost. Flera gravvårdar har i dag svåra skador och det finns
ett om- fattande vårdbehov. Begravningsplatsen är indelad i fem kvarter, A-D. Kvarter D är det
äldsta kvarteret med stentavlor från 1790-talet bevarade.
År 1864 uppfördes kapellet i morisk stil med kupoltak på begravningsplatsen. För uppdraget anlitades byggmästarna Philip Jacob Rapp för den arkitektoniska gestaltningen och C E Hansson för uppförandet av byggnaden. En vaktmästarbostad uppfördes också. Det är oklart vem som gestaltat ka-pellets interiör och fönstrens glasmosaik.


År 2013 upprättade Antiquum AB på uppdrag av Judiska församlingen i Göteborg ett bevarandeprogram med vårdplan för Gamla Mosaiska begravningsplatsen. Konserveringsarbeten har gjorts på vissa gravvårdar och tillhörande staket.