Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hylte kn, SLÄTTERYD 1:7 SLÄTTERYDS BYSKOLA

 Anlaggning - Historik

Historik
Slätteryds skola uppfördes 1913 i Unnaryds socken. På grund av församlingens vidsträckta yta hade man i början av seklet indelat de delar som låg mer än 5 km från kyrkbyn i sex skolrotar, där skolhus byggdes för varannandagsläsning.

Skolorna uppfördes efter samma ritningar och bestod av en skolsal samt kapp-rum och en särskild ingång för barnen. Lärarinnans bostad bestod av vardags-rum och kök, tambur och kökskvist samt ett rum på andra våningen. Källare fanns under köket. Senare uppfördes vedbod, utedass/förråd och garage.

Skolan i Slätteryd lades ner 1954 när Centralskolan i Unnaryd togs i bruk. Hylte kommun överlämnade 1992 skolan till S Unnaryd-Jälluntofta Fornminnes- och Hembygdsförening.

Efter centraliseringen av skolväsendet har dessa skolhus övergått i enskild ägo, utom Slätteryds byskola som ägs av S Unnaryd-Jälluntofta Fornminnes- och Hembygdsförening.

Skolhusets grund består av stora kvaderhuggna gnejsblock med kvadratiska kattgluggar. Källare finns under norra hörnet av byggnaden.

Fasaderna utgörs av rödfärgad locklistpanel. Ingång finns från nordöst till bostaden och från väster till skolsalen. I öster finns en glasad pardörr med småspröjsning. Fönstren är vitmålade och sexdelade.

Takbeläggningen utgörs av kvadratiska diagonalställda eternitplattor, med mönsterlagd bård vid takfot och gavlar. I nocken sitter två tegelmurade profilerade skorstenar med plåtgarneringar.

Byggnadens stomme är troligen uppförd av liggande plank. Skolhuset är relativt enhetligt men vissa ändringar har skett genom åren. Lärarinnebostadens kök har fått ny skåpsinredning och skivmaterial har satts på väggar och tak, sannolikt vid mitten av 1900-talet. Den invändiga färgsättningen har förändrats men övergången till den nuvarande färgsättningen i gröna nyanser har skett under skoltiden och relativt tidigt.

Tomten omgärdas i nordöst av en stenmur ingående i en gräns- eller hägnadsgärdsgård. I nordväst finns en vällagd terrassering. I sydöst går en väg och i sydväst gränsar tomten, utan markering, till en jordbruksfastighet. Vid vägen i söder finns en rad med lönnar, i öster björk och lönn samt en tall och i väster en björk och en lönn.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring av Slätteryds byskola, Slätteryd 1:7, Södra Unnaryds socken, Hylte kommun. Länsstyrelsen Hallands län, 2007-04-23. Dnr 432-2893-96