Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, DRAGARBRUNN 32:1 STÄLLVERKET VID UPPSALA CENTRALSTATION

 Anlaggning - Historik

Historik
Uppsala stationshus uppfördes till sin mittersta del till norra stambanans invigning år 1866 efter Adolf W Edelsvärds ritningar. År 1889 förlängdes byggnaden i båda ändarna. År 1918 genomfördes ytterligare en förlängning i samband med omfattande ändringar av byggnadens bottenvåning. Åren 1934-1935 sker ytterligare en genomgripande ombyggnad av bottenvåningen och sedan dess har interiörerna genomgått en rad ändringar.
Stationshuset blev - tillsammans med ett av ställverken - statligt byggnadsminne 1986-08-21år. 2001-01-01 såldes stationshuset och övergick därmed samtidigt till att vara enskilt byggnadsminne.

KÄLLA: Beslut - Förklaring att Uppsala stationshus övergått till byggnadsminne, Länsstyrelsen Uppsala län, 2003-06-19. Dnr 432-3700-03