Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östhammar kn, FILMS-ÖSTERBY 3:38 NORRA MASKIN

 Anlaggning - Historik

Historik
Norra maskin
Under 1800-talets andra hälft kom ångmaskiner successivt till användning för drift av länspumpar och uppfodringsverk i de många gruvschakten i Dannemora. Maskinerna var placerade i mindre s.k. spelhus, vilka senare i sin tur ersattes av större anläggningar som betjänade flera schakt via sinnrika stånggångsledningar. Ritning till ett nytt ångverk för Norra gruvfältet - Norra maskin - utfördes av Wilhelm Stienholz och är daterad 22 september 1888. Byggnaden uppfördes i trä med en mindre del i slaggsten. I slaggstensdelen var sannolikt ångpannorna inrymda. I huset installerades tre spel med utväxling för uppfodring i schakten i den norra delen av gruvområdet. År 1905 skedde en utbyggnad åt norr, där ett nytt ångpannehus i slaggsten uppfördes. Den gamla och nya delen av byggnaden förbands med en mindre byggnad i slaggsten. De gamla ångpannorna revs ut och den delen av byggnaden användes som borrsmedja. Åtta år senare skedde nästa utbyggnad när den norra väggen revs och byggnaden utökades fem meter för att inrymma ett ångdrivet gruvspel för Nordschaktlaven. Ritningen till utbyggnaden är utförd av bergingenjör Harry Nathorst och daterad 27 april 1913. Ett ställverk med transformatorstation installerades i byggnaden i slutet av 1910-talet. Det försåg norra delen av samhället med elektrisk ström fram till nedläggningen i slutet av 1940-talet. I början av 1940-talet skrotades ångpannorna och revs ut. Den delen av byggnaden har därefter använts som brandstation. Från 1950-talet och fram till gruvans nedläggning 1992 har den södra delen av Norra maskin utnyttjats som reservdelslager m.m. Åren 1994 till 1995 genomfördes en yttre upprustning av byggnaden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Upplands län, 1998-12-18, Dnr 221-177-98.