Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, CASSIOPEA 6 KV CASSIOPEA 6

 Anlaggning - Historik

Historik
Bebyggelse på fastigheten fanns redan vid 1400-talets mitt. Källarna utmed Själagårdsgatan härstammar från denna tid. Byggnaden ägdes omkring 1500 av riksföreståndaren Svante Nilsson och kallades långt in på 1600-talet för Gamla Sturehuset. Norra delen av gathuset (norr om nuvarande körporten) är sannolikt uppförd på 1690-talet.
Sin nuvarande omfattning erhöll fastigheten år 1744, då tomten utvidgades söderut. Här uppfördes en nybyggnad av sten, motsvarande dagens flygel. Samtidigt förlängdes gathuset söderut med fyra fönsteraxlar, till nuvarande längd. Gathuset var fyra våningar högt med gårdsflygeln hade tre våningar med stall, vagnshus och vedbod i bottenvåningen. En genomgripande ombyggnad genomfördes 1847 då fastigheten i sin helhet byggdes om för Nikolai folkskolas räkning. Omkring hundra år senare, 1944, byggdes gathuset om igen, denna gång till bostadshus. Gårdsflygelns två översta våningar revs vid samma tillfälle. Sedan 1904 är huset i stadens ägo.
Byggnadens interiör präglas idag av 1944 års ombyggnad. En hel del äldre inredningsdetaljer finns dock bevarade liksom rester av den äldre planlösningen. Exteriören bevarar sin utformning från 1800-talet mycket väl.

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1994-09-19, Dnr 221-1992-27546