Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trelleborg kn, SKEGRIE 14:5 M.FL. SKEGRIE MÖLLA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarnplatsen i Skegrie är belägen på en svag höjd i ett öppet jordbrukslandskap. På platsen finns förutom kvarnen från 1895 även ett bostadshus och ett uthus, båda uppförda på 1860-talet. Kvarnplatsen är belagd sedan 1700-talet. Den nuvarande Möllan uppfördes 1895 på platsen för en samma år nedbrunnen stubbamölla. Den nya möllan, som i stort sett följde normen för en holländare, kom att innefatta två malgångar, ett siktverk och en kross, något senare tillkom även ett rensverk. I början av 1900-talet utvidgades även jordegendomen, från tre till åtta tunnland. Kvarnverksamheten upphörde 1947.
Den siste möllaren, Henry Alm, bodde kvar i mjölnarbostaden fram till mitten av 1980-talet och bedrev jordbruk på den i sammanhanget lilla fastigheten. Möllan renoverades 1919 och 1945, då bland annat axlar till maskineriet byttes. 1966 överlämnades möllan till Skytts härads hembygdsförening. Den var då i dåligt skick och såväl ytterbeklädnad (böle) som hätta byttes. 1988 ärvde hembygdsföreningen även resten av fastigheten. Möllan är en s.k. jordholländare, vilket innebär att sockelvåning saknas. Den är avpassad för en rätt blygsam malningsvolym. Sockeln består av grovhuggen sten som strukits heltäckande med en hård, asfaltliknande substans. På stommens regelverk har spikats en underpanel av horisontellt lagda spontade brädor. Panelen har täckts med asfaltsimpregnerad takpapp - bör ursprungligen ha varit tjärpapp, vilket man kan byta till vid nästa renovering. Interiören är huvudsakligen intakt med maskineri och tillbehörsutrustning bevarade. Maskineriet består av två malgångar samt sikt-, rens och krossningsmaskiner. På vissa ställen kan man identifiera lätt brandskadat timmer som återanvänts från den nedbrunna stubbamöllan. Mjölnarbostaden är välbevarad avseende exteriör och planlösning, medan viss renovering skett inomhus. På baksidan av boningshuset finns en mindre trädgård med äldre buskar och fruktträd. Ekonomibyggnaden, med plats för några grisar och kor samt vedförråd och höskulle, är välbevarad.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Skåne län, 2004-09-30, Dnr 432-22719-98