Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trollhättan kn, ÅKER 10:1 TROLLHÄTTANS KANAL- OCH SLUSSOMRÅDE

 Anlaggning - Historik

Historik
Göta älv har under alla tider använts för transporter mellan Vänernområdet och kusten. De första försöken att slussa sig förbi de 32 meter höga fallen i Trollhättan gjordes redan på 1740-talet. År 1800 byggdes de första farbara slusslederna och en av landets viktigaste vattenvägar kunde tas i bruk. Trafiken expanderade snabbt och redan 1844 byggdes en ny och större slussled av Nils Ericson som även möjliggjorde en samordning med Göta kanal. Den nu i bruk varande slussleden stod klar 1916. Trafiken pågår dygnet runt hela året och ca 3 500 handelsfartyg och lika många fritidsbåtar passerar slussleden årligen. Den totala mängden gods som passerar årligen beräknas till ca 3,5 Mton.
Vattenkraft har även sedan medeltiden använts för drift av kvarnar och senare olika industriföretag. Norr om det föreslagna skyddsområdet finns idag rester av de industrier som funnits vid fallen. Dessa flyttades efter att staten erhållit rättigheten att utvinna vattenkraften i fallen. Vattenfall startade sin verksamhet i Trollhättan 1905 och 1910 togs Olidestationen i bruk som fram till 1940-talet var Sveriges största kraftstation.
Bostadshus för anställda, både inom sjöfarten och kraftstationen, uppfördes i anslutning till fallen. Bebyggelsen vid slussarna utgörs till största delen av träbyggnader, de flesta uppförda under 1800-talets slut eller 1900-talets början i en enhetlig s.k. schweizerstil av den typ som förordades av bland andra arkitekten Charles Emil Löfvenskiöld.

KÄLLA: Förslag till statligt byggnadsminne 2004-01-20, beteckning: 310-1888-1994, Riksantikvarieämbetet