Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:1 STORA SKUGGAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaderna och området är nära förknippade med Abraham Niclas Edelcrantz (1754-1821) som var en av det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets mest betydelsefulla kulturpersonligheter och vetenskapsmän i Sverige. Inom området påbörjades de försöksodlingar som senare flyttades över till det intilliggande Experimentalfältet. I Åttkanten fanns ett orangeri i bottenvåningen och Edelcrantz bostad i den övre våningen.
Åttkanten och Engelska villan är genom placering och exteriör form arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt intressanta.
KULTURHISTORISK BESKRIVNING - Landskapet i området växlar mellan öppna marker, kuperade skogspartier och vattenspeglar. Vid slutet av 1700-talet ansågs det vara en naturlig prototyp för en engelsk park. Bebyggelsen ligger i små grupper på olika ställen i området. Det är möjligt att byggnaderna på Stora Skuggan redan från början var tänkta som friliggande byggnader i en park och inte som en herrgårdsanläggning.
Engelska villan är placerad på en höjd en bit från de övriga byggnaderna, Åttkanten utmärker sig genom sin ovanliga form och de stora fönstren i söder i nedre delen som ursprungligen var orangeri. Södra flygeln har ursprungligen använts som köksbyggnad och troligen tjänstebostad. Norra flygeln användes som stall, fähus och vagnsbyggnad. Numera är alla byggnaderna inredda som bostäder.
Flygelbyggnaderna är enklare. Samtliga byggnader har under 1900-talet förändrats kraftigt interiört. I vissa fall finns arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt intressanta detaljer som 1800-talspardörrar i södra flygeln, trappor i engelska villan, kakelugnar med mera. Dessa har dock bara i enstaka fall samband med det som konstituerar byggnadsminnet.
Till Stora skuggan hör också ett antal äldre och yngre ekonomibyggnader som dock inte omfattas av byggnadsminnesskyddet.
HISTORIK - Gustav III:s sekreterare och teaterdirektören Abraham Niclas Edelcrantz fick 1792 kungens löfte om etthundra års arrende för sig och sina arvingar på det s k Roslagstorpet. Edelcrantz döpte om området till Skuggan eller Stora Skuggan och uppförde Engelska villan, Norra och Södra flygelbyggnaderna, Åttkanten samt uthus.
Edelcrantz föddes i Åbo 1754. Efter att ha flyttat till Stockholm blev han 1783 direktör för de kungliga teatrarna, 1786 invald i Svenska Akademin och 1789 adlad. Sina senare år ägnade han till stor del åt naturvetenskap och tekniska uppfinningar. Bland annat anlade han Sveriges första ångmaskindrivna kvarn, den s.k. eldkvarnen på Kungsholmen.
Edelcrantz var en av initiativtagarna till instiftandet av Kungliga Lantbruksakademin 1811. På Stora Skuggans marker hade han försöksodlingar som 1814 flyttades till det så kallade Experimentalfältet. Efter Edelcrantz död 1821 gick Stora Skuggan i arv i familjen fram till 1882, då Stockholms stad övertog besittningsrätten. Jordbruket utarrenderades fram till 1950, då det lades ned. Under 1900-talet har framförallt byggnaderna interiörer förändrats kraftigt. Ett antal nya hus har tillkommit i närområdet.

Förslag till skyddsföreskrifter 2004