Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, LILLÖ 50:2 M.FL. LILLÖ KUNGSGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid Lillö kungsgård utanför Kristianstad ligger Lillöhus slottsruin, vilken förstördes av svenskarna 1658. År 1682 blev Lillö indelat som majorsboställe vid Skånska dragonregementet, men är sedan länge utarrenderat. Huvudbyggnaden är av gult tegel i en våning med inredd vind under tegeltäckt sadeltak, uppfört 1796 enligt Erik Palmstedts typritning från 1786 för överstelöjtnants- och majorsboställen. Den nyklassicistiska byggnadens ingång omges av ett rusticerat fasadparti. Ingångens ursprungliga pardörrar är bevarade. En mindre tillbyggnad åt väster tillkom sannolikt vid en reparation 1950. Interiören bevarar i stor utsträckning äldre fast inredning. Bland kakelugnarna märks en blåvit kolonnkakelugn från byggnadstiden. En flygelbyggnad, av korsvirke med putsat och gulfärgat tegel i en våning under tegeltäckt sadeltak med valmade gavelspetsar, är möjligen uppförd vid 1600-talets slut. Inredningen härrör i huvudsak från en ombyggnad omkring 1900. I övrigt kan nämnas ett stall och en ladugård av sten från omkring 1900 samt svinhus och lada av tegel och korsvirke från 1800-talet.

KÄLLA: Angående förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet 1992-10-15.