Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, KÖPINGE 101:1 KÖPINGE RYTTMÄSTAREBOSTÄLLE

 Anlaggning - Historik

Historik
Under indelningsverkets tid lät Karl XI utarbeta typritningar för officersboställen, med främsta syfte att ge officerare av samma rang likvärdiga bostäder. Köpinge ryttmästareboställe är det ena av de två boställen som byggdes i Skåne efter 1752 års typritningar av Carl Hårleman. Manbyggnaden, som i exteriören uppvisar smärre avvikelser från typritningarna, uppfördes 1753-54 på källaren till ett nedbrunnet boställe från 1676. Det är en tegelbyggnad med brutet tak, putsad och indelad i lisener. Byggnaden är i stort oförändrad vad beträffar exteriör och rumsindelning. Samtidigt med manbyggnaden uppfördes två flygelbyggnader, av vilka den ena inrymde köket. Dessa brann ned 1896. De till bostället hörande ekonomibyggnaderna har återuppförts delvis på äldre grunder och väggar efter en brand 1921.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3