Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, BÄCKASKOG 1:17 BÄCKASKOGS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Klostret i Bäckaskog anlades på 1220-talet av premonstratensermunkar. Klosterkyrkan uppfördes 1278. Invid kyrkan uppfördes i en våning den s.k. Munkalängan, som senare utgjorde en del i corps-de-logibyggnaden. Från ursprungstiden är också tvåvåningshuset invid det södra tornet. Här har kök och ugn varit inrymda. Efter reformationen förvandlades klostret till adelsslott. Efter 1584 utfördes om- och tillbyggnader, som givit slottet dess nuvarande form. Munkalängan försågs med ytterligare en våning och tillbyggdes så att en sammanhängande länga bildades i väster. I söder uppfördes ladugård, i öster loge och i norr invid kyrkan ett stall. Inkörsporten förlades till den södra längan. Borggården och ladugården skildes åt genom en mur i nordsydlig riktning. Under 1640-talet byggdes försvarstorn i västlängans hörn och åttakantiga rondeller vid östlängan. Försvarstornet i nordväst utgjordes av kyrktornet. När under 1700-talet behovet av ekonomibyggnader tilltog, gjordes slottskyrkan om till magasin och vagnsbod. Bäckaskog konfiskerades av svenska kronan i och med att dess sista ägare valde att flytta till Danmark och förvandlades till översteboställe. En engelsk park anlades i slutet av 1700-talet. Restaurerings- och nydaningsarbeten skedde vidare i mitten av 1800-talet då Bäckaskog arrenderades av kronprinsarna Oscar respektive Carl. Slottet har under senare år utarrenderats till en hotellrörelse.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X