Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östra Göinge kn, VANÅS 3:12 VANÅS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Gården är känd sedan mitten av 1400-talet. Från denna tid härrör möjligen en i det närmaste kvadratisk byggnad, ingående i den nuvarande borganläggningen. Denna består av fyra putsade och vitkalkade tvåvåningslängor med rikt utformade trappgavlar, omslutande en liten, senare delvis inbyggd borggård. Borgen torde ha erhållit sin karaktär under 1500-talet. Den var då kringgärdad av en vallgrav, som hämtade sitt vattenflöde från den intilliggande sjön. Under 1700-talet ägde flera ombyggnader rum. Vid seklets mitt tillkom de båda envånings bostadsflyglarna samt även ett antal ekonomibyggnader av gråsten och tegel vilka parvis flankerar uppfarten. Av dessa är ladugården och logen uppförda 1757-60, stallet och vagnsboden 1775-76. Vidare anlades en ny trädgård, alléer planterades och vallgraven igenfylldes delvis. Under 1800-talets första decennier fick slottets exteriör sin nuvarande karaktär. En omfattande inre restaurering ägde rum 1904; nu försågs också flyglarna med trappgavlar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2