Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Halmstad kn, TYLÖN 1:1 TYLÖNS FYRPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
Tylön är belägen ca 600 meter utanför Tylösand. Ön består huvudsakligen av glest ljungbeväxt berg- och klippterräng med inslag av buskskogs- och ängsmarkspartier. På öns högsta parti finns fyra bronsåldersrösen samt en rest sten med en klumpsten på toppen, kallad Tylajungfrun. Strax väster om fornlämningarna är en stenhägnad fähage med rester av två fähus av sten. Väster härom ligger själva fyrplatsen. Hamnen med cementerad brygga ligger vid öns västra sida. Från hamnen leder en oxallé, planterad vid 1800-talets slut, mot väster. Allén omges av en förvildad fruktträdgård, omgiven av en stengärdsgård från 1872.

År 1870 uppfördes på Tylön ett ca 13 meter högt, tiokantigt järntorn, målat i rödbrun kulör, med en linsapparat av tredje ordningen. Ritningarna uppgjordes av L. Fr. Lindberg. Dessutom byggdes ett bostadshus av stående spontad plank med röd locklistpanel och vita snickerier under spåntäckt brädtak. Byggnaden ritades av L. Fr. Lindberg och tillverkades av snickerifabriken Bark & Warburg i Göteborg. Vidare uppfördes ett uthus, en källare av tuktad gråsten med tegelvalv, ett dass samt anlades en brunn med brunnskar och hissverk samt gångvägar med en galvaniserad järntross till handräcke från bostadstomten till fyren. Alla byggnaderna rödfärgades och gavs spåntäckta brädtak. Ett år senare (1871) inhägnades tomten samt planerades med lera och småsten.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-10-15. Beteckning 5293/92, Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0