Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, HORNS-AXTORP 1:5 HORNS TEGELBRUK

 Anlaggning - Historik

Historik
Horns tegelbruk hörde tidigare ihop med Axtorp, gården, och kallas i de tidigaste källorna Axtorps tegelbruk där tegeltillverkningen ska ha börjat i mitten av 1800-talet. Vid början kan det varit att tillverkningen av tegel var handslaget murtegel som brändes i s k fältugnar då det finns spår av något som kan ha varit sådana på markerna.

I Skaraborgs länskalender nämns inte tegeltillverkning på Axtorp 1869, vilket ger antaganden om att tegeltillverkningen kanske bara var för den egna gårdens behov. Däremot så benämns, Skaraborgs länskalender i, början av 1900-talet Axtorp som en gård med tegelbruk och mejeri. En av flamugnarnas nybyggnadsår sägs vara 1905 och produktionen ökar kraftigt från detta år och fram till 1919 av det två produkterna som tillverkas, mur- och taktegel. Från 1919 tillverkas också rör och rördelar samt klinttegel i liten skala, men tyngdpunkten ligger fortfarande på mur- och takteglet.

År 1934 avstyckades tegelbruket från gården Axtorp och såldes. Ägaren inriktade produktionen på taktegel och på rör och rördelar. I slutet av 1930-talet eller i början av 1940-talet började man bygga en ringugn, men ett bygge som aldrig fullföljdes. I slutet av 1940-talet köpte ägaren till gården Axtorp tegelbruket, men Horns tegelbruk var fristående.

En son till ägaren tog över bruket 1956 och byggde upp en mindre sågverksrörelse, som fortfarande finns kvar, som ett komplement till den säsongsbundna tegelverkningen. På 1950-talet styrdes produktionen över till dräneringsrör.

Dräneringsrör producerades i stort antal efter andra världskriget men på 1970-talet började de tegelbaserade dräneringsrören att ersättas av dräneringsrör i plast vilket gjorde att verksamheten sjönk och de goda tiderna var över för bruket. Produktionen vid bruket låg därefter nästan nere i två decennier. Under 1990-talets senare del renoverades tegelbruket och produktionen kom åter igång.

I ett studentarbete, Horns Tegelbruk – en bruksanvisning, framkommer det att eftersom litet arkivmaterial finns är det svårt att säkerställa produktionsprocessen mm från brukets start fram till 1950-talet då nuvarande ägare överton tegelbruket. Likaså är uppförandeår för de olika byggnaderna osäkra utan är daterade utefter arkitektur och byggnadshistorisk klassificering.

Källor förutom inventeringen:
Blank, Ylva m.fl. (1993) Horns Tegelbruk – En bruksanvisning. Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. Projektarbete
http://www.vastsverige.com/templates/article____13003.aspx (2008-12