Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, ALVESTA 13:4 ALVESTA STATIONSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Stationshuset i Alvesta byggt 1905 är ett exempel på en mycket välbevarad jugendbyggnad. Byggnaden knyter starkt an till för tiden rådande arkitekturideal och den kan ses som exempel på de mer särpräglat utformade stationsbyggnader, som började uppföras efter sekelskiftet år 1900, då man i högre grad lämnade typhusritningarna. Byggnaden har en välbevarad exteriör och delar av interiören - främst väntsalen - är också välbevarade.
Arbetet med södra stambanan färdigställdes 1863 då Alvesta station sammanbands med Malmö. Flera järnvägslinjer drogs till Alvesta som utvecklades till en järnvägknut. Den ökade trafiken ledde också till att ett nytt stationshus uppfördes 1905. Det ritades av Folke Zettervall, som var chefsarkitekt vid SJ mellan 1895 och 1931.
Byggnaden är uppförd i två våningar i tegel och puts med valmat tak och omväxlande jugendarkitektur. Byggnaden vilar på en delvis hög sockel av granit. Bottenvåningen har teglet synligt medan övervåningen är putsad och avfärgad i en ljus kulör. Fönsterpartierna har omväxlande storlek och form. Gemensamma drag är tättspröjsade fönsterbågar och välvda överdelar med omfattningar i tegel.
Stationshuset rustades upp utvändigt 1991. Den ursprungliga gångbron över spåren med direkt anknytning till byggnadens övre väntsal togs då bort då den bedömdes komma i konflikt med de snabbare tågen.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2003-05-21, Dnr 432-2406-03.