Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tierp kn, KARLHOLM 1:58 M.FL. KARLHOLMSBRUK

 Anlaggning - Historik

Historik
Lancashiresmedjan, kvarnen, f.d. blåsmaskinhuset, och f.d. våghuset i Karlholmsbruk är belägna på delar av fastigheterna Karlholm 1:48-1:49 samt 1:53. År 1728 överflyttades en masugn från Lövsta bruk och uppfördes vid ett nyanlagt bruk som fick namnet Karlholm efter dess grundare Charles de Geer. Lancashiresmedjan uppfördes 1880 på platsen efter en äldre vallonsmedja. Väggpartiet mellan maskinhallen och ångpannerummet härstammar troligen från den äldre byggnaden. Två av de gamla hamrarna finns också kvar. I den nya smedjan installerades tre lancashirehärdar som ganska snart utökades till sex stycken. År 1899 moderniserades smedjan. Byggnaden är uppförd på en grund av gråsten och slaggsten. Huvuddelen av väggarna består av murat tegel med korsvirke. Taket utgörs av sinuskorrigerad plåt och har troligen tillkommit före 1920. Efter nedläggningen av driften år 1932 lämnades smedjan med härdar och utrustning utan användning. Vattenrännan revs efter år 1941, men i övrigt har inga större förändringar skett. Vissa underhållsarbeten har gjorts sedan dess, senast 1993-94 då skorstenar reparerades liksom exteriören av kvarnen. Kvarnen uppfördes vid mitten av 1800-talet och består av en källardel med kanal uppförd av natursten och slaggsten. 1895 installerades en turbin för driften. Väggarna i markplanet är timrade med avsågade knutar. Gavelspetsarna är klädda med stående panel med locklist. Taket är ett sadeltak belagt med tegel. Mellan kvarnen och smedjan kvarstår även två mindre byggnader från brukstiden, det f.d. blåsmaskinhuset och det f.d. våghuset. Husen uppfördes troligen samtidigt som smedjan i en och en halv våning med sadeltak och putsade fasader och har ett likartat utseende. I blåsmaskinhuset installerades en nu borttagen trecylindrig Bagges blåsmaskin. Byggnaderna användes senare som badhus respektive brandstation.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Uppsala län, 1995-03-03. Dnr 221-2901-94