Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, ROSERSBERG 2:1 ROSERSBERGS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Slottet uppfördes 1634-38 för riksskattemästaren Gabriel Bengtsson Oxenstierna.
Huvudbyggnaden utgjordes av en tre våningar hög stenbyggnad med valmat tak. Norr om huvudbyggnaden låg en helt kringbyggd gård.
På 1680-talet byggdes slottet om till en barockanläggning i fransk smak efter ritningar av Nicodemus Tessin d y. Två låga flygelbyggnader tillbyggdes i söder åt sjön på var sin sida om slottsterrassen, som försågs med en dubbeltrappa. Flyglarna mot gården påbyggdes med en våning.
1757 inköpte staten slottet och 1762 skänktes det till prins Karl.
På 1770-talet moderniserades slottet under Jean Eric Rehns ledning. Norra borggårdslängans mittparti revs och de östra och västra flyglarna avkortades.
Den östra flygeln, som tidigare inrymt slottskyrkan, ändrades till bostäder för den manliga uppvaktningen och kallades sedan Kavaljersflygeln.
Den västra flygeln, som inrymt köksutrymmen, byggdes samtidigt om till bostäder för den kvinnliga uppvaktningen och kallades Frökenflygeln.
Vid ombyggnaden av flyglarna uppstod två fritt liggande flyglar mot norr. I den östra inrymdes först stall, senare bostäder, och i den västra inrymdes kök i nedervåningen samt bostäder i övervåningen.
1797 övertog Gustaf af Sillén ledningen för ombyggnadsarbetena. Huvudbyggnaden byggdes om i nyklassicistisk stil. Efter 1819 påbyggdes partierna mellan huvudbyggnaderna och flyglarna.
Ett stall uppfördes omkring 1811 vid norra, nedre borggården.
Den sydöstra flygeln byggdes samtidigt om till slottskapell och en öppen pelargång byggdes mellan Frökenflygeln och den nordvästra flygeln.
Sin glansperiod som kungligt lustslott upplevde Rosersberg främst under 1820-talet.
Sedan 1860-talet har den kungliga familjen inte bebott slottet, men tidvis använt det för representation.
1876-1961 var Infanteriskjutskolan förlagd till Rosersberg och disponerade delar av slottets huvudbyggnad samt flyglarna. 1962 flyttade Civilförsvarsskolan in varvid byggnaderna genomgick en omfattande restaurering.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X