Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nynäshamn kn, VANSTA 9:2 ÖSMO STATION

 Anlaggning - Historik

Historik
På 1860-talet påbörjades en diskussion om behovet av en lämplig hamn vid Östersjön, med förbindelse till Stockholm. Den växande staden med hamnlägen långt inne i den Stockholmska skärgården innebar problem under en stor del av året för sjöfarten. Stockholm-Nynäs Järnvägs AB bildades efter nära fyrtio års planerande och diskuterande år 1899. Arbetet på byggandet av järnvägen mellan Älvsjö och Nynäshamn påbörjades omedelbart. 13 juni 1901 kunde den färdigbyggda banan anslutas vid Älvsjö station. Ösmo station öppnades för trafik 28 december 1901 då också det nuvarande stationshuset invigdes.
Stationsbyggnaden är uppförd i trä med fasaderna klädda med träspån och målade med gul oljefärg. Huskroppen är asymmetrisk med valmade takfall och trapphuset avslutas med en kvadratisk tornbyggnad. Fönstersnickerierna är välbevarade med ursprunglig luftindelning. Få exteriöra förändringar har gjorts. Även den ursprungliga rumsindelningen med väntsal är i stort sett orörd.
Stationshuset är det bäst bevarade av banans stationshus, nära nog i originalskick. Övriga stationer längs bana är idag rivna och/eller ombyggda. Ösmo station har ett ur bevarandeperspektiv stort unicitetsvärde. Även i riksperspektiv har byggnaden ett betydande värde, som en av de ytterst få bevarade byggnaderna längs Stockholmsregionens lokalbanor.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1999-07-08.