Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Fagersta kn, VÄSTANFORS 11:77 M.FL. VÄSTANFORS GAMLA KRAFTSTATION

 Anlaggning - Historik

Historik
Västanfors kraftstation är belägen vid Kolbäcksån. Verket uppfördes inför en utvidgning av bruksrörelsen i Fagersta, då elbehovet kraftigt ökade. Kraftstationen byggdes åren 1899-1900 av Fagersta Bruks AB. Firman Qvist & Gjers projekterade och utformade kraftstationen efter egna typritningar. Turbinerna tillverkades av Brefvens Bruk i Närke och generatorerna av ASEA i Västerås. Kraftstationen togs ur drift år 1949 då det nya kraftverket intill hade uppförts och börjat användas. Då igenfylldes också tilloppskanalen norr om byggnaden. Kraftstationen har sedan dess bevarats orörd och övertogs av kommunen år 1991. Anläggningen visas idag som kraftverksmuseum.
Maskinhuset har en underbyggnad av sten och betong. Överbyggnaden är uppförd i rött tegel med en dekorativ gesims av hårdbränt tegel. Det finns också blixtformade ankarslut i smide på fasaden. Fönstren är rundbågade och spröjsade i tolv delar. Sadeltaket är plåtklätt och försett med två skorstenar. Dammen är en massiv damm av sten och betong. Utloppskanalen, som ingår i skyddsområdet, är stenskodd med kallmurade stenblock. Maskinaggregatet är vertikalaxlat och turbinerna av francistyp. I kraftstationen finns två magnetiseringsturbiner, kraftturbiner, magnetiseringsgeneratorer, kraftgeneratorer, varvtalsregulatorer samt en instrumentpanel på marmorskiva. Samtliga maskiner är bevarade från ursprungsuppförandet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2004-05-25, Dnr 432-3503-91