Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nyköping kn, ÖSTRA MALMA 2:2 ÖSTERMALMA HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Östermalma säteri bildades på 1650-talet och huvudbyggnaden samt de båda flyglarna uppfördes under 1660-talet. Huvudbyggnaden, ritad av Jean de la Vallée, är uppförd av sten i två våningar samt souterrängvåning och har säteritak. Planen är kvadratisk och varje fasad försedd med en framspringande gavelkrönt mittrisalit. Fönstren i risaliternas övervåningar gjordes omkring år 1830 spetsbågiga; i övrigt är exteriörens ursprungliga utseende i stort sett oförändrat.
De båda flyglarna av sten i två våningar samt källarvåning har låga valmtak med utsvängda takfall. De ligger nedanför huvudbyggnaden i sluttningen mot Malmasjön och förbinds av en terrassmur; övervåningarna är i nivå med huvudbyggnadens marknivå. På andra sidan om huvudbyggnaden finns två kvartsrunda ekonomiflyglar av sten under brutet tak, sannolikt uppförda vid 1700-talets mitt. I byggnadsminnet ingår vidare en magasinsbyggnad av rödfärgat trä troligen från 1700-talet, ett bostadshus från 1700-talet av sten i en våning under brutet tak, ett till detta hörande uthus av rödfärgat trä från 1800-talet samt ladugården av putsad och vitkalkad sten från 1800-talets förra hälft.
Gården inköptes 1944 av domänstyrelsen och inrättades i Svenska jägareförbundets regi till skola för jaktvårdare.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Regeringsbeslut 1993-01-28, nr 7