Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, ÖRNSKÖLDSVIK 11:2 M.FL. ÖRNSKÖLDSVIKS STATION

 Anlaggning - Historik

Historik
Stationsbyggnaden i Örnsköldsvik uppfördes 1892 efter ritningar av arkitekt Folke Zetterwall. Den bakomliggande orsaken var ett riksdagsbeslut från 1891 som innebar att en ny statsbana skulle byggas för att förbinda Örnsköldsvik med stambanan genom övre Norrland vid Mellansels station. Den knappt tre mil långa bansträckan öppnades för trafik den 1 november 1892.

Stationsbyggnaden har sedan flera år tillbaka mist sin funktion som järnvägsstation och hyrs idag ut som kontorslokaler till privata företag. Stationshuset är en kraftfull tegelbyggnad i två våningar med valmat tak, med ett på ena sidan friliggande uthus som en liten paviljong i tegel med pulpettak, allt sammanbundet av stationshusets långsträckta skärmtak på trästolpar, som bildar en arkad mot spåren. Stationshuset har drag av såväl nyrenässans som nygotik. Interiört, i vestibulen mot gatan, är stora delar av den ursprungliga fasta inredningen bevarad. Även delar av den ursprungliga inredningen i väntsalen finns kvar.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2003-12-29, Dnr 432-14490-03