Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västervik kn, FÅRHULT 2:27 FÅRHULTS JÄRNVÄGSSTATION

 Anlaggning - Historik

Historik
Sträckan Hultsfred-Västervik öppnades för trafik 1879 och är därmed banans äldsta del. Fårhults station uppfördes 1878-79 i samband med tillkomsten av den aktuella järnvägssträckan. Stationshuset är ritat av Hugo Hammarskjöld på Tuna gård som också gjort mönsterritningar till flertalet byggnader utmed sträckan Hultsfred - Västervik. Liknande stationshus har för övrigt också funnits i Tuna och Vena, men bägge dessa är försvunna genom rivning. Stationshuset i Fårhult rymmer numera en restaurang.
Den nära 19 mil långa järnvägen Växjö-Västervik ingick i ett omfattande nät av smalspårsjärnvägar i östra Götaland. Den passerar även en kort bit in i Jönköpings län på sin väg mellan Kronobergs och Kalmar län. Gods- och persontrafiken lades ner efter hand under 1950-60-talen, men överlevde på den aktuella sträckan t o m 1984. Den blev därmed SJ:s sista smalspåriga järnväg med persontrafik. Idag underhålls och nyttjas banan som turistjärnväg.
Stationshuset är uppfört i 1½ våning av timmer. Fasaderna var ursprungligen rödfärgade men är idag panelade med en bred, profilerad stående locklistpanel som oljemålats med en ljus, närmast vit färg. Foder, knutar, vindskivor och fönstersnickerier är målade i en mörkare, grå färgsättning- Ett tandat våningsband markerar gränsen mellan under- och övervåning, även detta målat i grått. Panelen har sannolikt tillkommit kring sekelskiftet 1900. På den östra gaveln, mellan gavelfönstren och våningsbandet, sitter en skylt med texten "FÅRHULT" och på den norra sidan, mot järnvägen, en skylt med texten"17 km från w vik - FÅRHULT - 53 km från h fred".
Taket var ursprungligen papptäckt men belades kring sekelskiftet 1900 med falsad plåt som i sin tur ersattes med tvåkupigt tegel i slutet av 1980-talet. Samtidigt ersattes också de äldre tegelskorstenarna av plåtklädda dito. Huset står på en grund av huggen granit.
Strax öster om de f d stationshuset ligger avträdet uppfört i trä, som sannolikt också ritats av Hugo Hammarskjöld. På fastigheten ligger också en ekonomibyggnad, sannolikt uppförd samtidigt som stationshuset. Till tomen hör även en karaktäristisk jordkällare som vittnar om forna tiders levnadsförhållanden. Det magasin som en gång hörde till miljön är idag rivet men den stensatta grunden finns kvar.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Kalmar län, Beslut om byggnadsminne 2002