Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Värnamo kn, HINDSEKIND 1:13 MOENS GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Moens gård är en ensamliggande gård norr om Ramnås by som består av en mangårdsbyggnad samt fem andra gårdsbyggnader. Gården hörde tidigare till godset Hindsekind men friköptes på 1800-talet. En äldre mangårdsbyggnad låg söder om den nuvarande, men revs när denna uppfördes 1884. Mangårdsbyggnaden är uppförd av timmer i två våningar med fasad av obehandlad locklistpanel, som ersatt en äldre panel. Gavelrösterna har lunettfönster vilka är ursprungliga. Huvudentrén har pardörrar med spröjsad överdel. Taket är belagt med torv och byggnaden vilar på en sockel av natursten. De övriga byggnaderna består av ett sädesmagasin av timmer i en våning (troligen från 1700-talet), en vagnbod av timmer i en våning, en ladugård av timmer och regelverk (uppförd 1921), en Linbasta och ett svinhus uppförda av timmer.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköping, 1999-09-27, Dnr 221-7582-91