Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bollnäs kn, VÄSTANSJÖ 4:4 VÄSTANSJÖ ULLSPINNERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Västansjö ullspinneri tillkom genom bildandet av ett mindre spinneribolag i byn Västansjön år 1864. Bolaget bestod av fyra bönder och en torpare samt skräddaren Lars Lindblom, vars familj senare ensam övertog spinnerirörelsen. För spinneriets inrättande inköptes torpfastigheten Getholmen med åtföljande fallrättighet i Gällsån. I köpet ingick även en befintlig mindre dammbyggnad.
En spinneribyggnad uppfördes och maskinell utrustning i form av spinnstol och kardverk inköptes från Norrköping. 1867 stod spinneriet färdigt att tas i bruk. Man behärskade dock inte spinntekniken, och därför måste under en tid även spinnare anställas för att lära upp bolagsägarna.
Verksamheten bedrevs uteslutande i form av sk lönspinning, vilket innebär att bönderna lämnade sin ull för spinning mot viss betalning. Driften blev härigenom föga rationell - eftersom varje beställare skulle ha garn av sin egen ull måste maskinen stannas vid varje beställning. Som mest kunde femtio kilo spinnas på en dag.
År 1893 övertogs hela rörelsen av Lars Lindbloms son Hans och spinneriet har alltsedan dess varit i familjens ägo. Efter övertagandet rationaliserades driften något genom att det ursprungliga vattenhjulet byttes ut mot en turbin. Tidigare hade spinneriet fått stängas under en del av vintern på grund av isbildning i vattenrännan, men tack vare turbindriften kunde spinning nu ske året om.
Rörelsen drevs med lönspinning på ursprungligt vis fram till 1934. Därefter bröt sig några familjemedlemmar ut ur företaget och byggde en större spinnerifabrik ur vilken företaget Garntjänst AB senare växte fram. I det ursprungliga spinneriet fortsatte dock verksamheten med hjälp av de gamla maskinerna fram till 1950-talet.
Spinneriet är inrymt i den timmerbyggnad i en och en halv våning som uppfördes för ändamålet vid 1860-talets mitt. Bottenvåningen rymmer det egentliga spinneriet. Ursprungligen fanns här även en mindre bostad, som dock upphörde att nyttjas sedan ett särskilt bostadshus uppförts söder om spinneribyggnaden. Hela bottenvåningen kom därefter att användas för spinneriverksamheten. Under byggnaden finns även en källarvåning där ullen tvättades för att sedan läggas till tork på vinden. Därefter skedde rivning, blandning och kardning före den slutliga spinningen.
Den maskinella utrustningen har bevarats på plats med undantag av en repmaskin som rivits. Spinnmaskinen är den ursprungliga från 1867 medan det nuvarande kardverket tillkom 1894. Andra maskiner är av senare datum. Maskinerna kan fortfarande tas i drift tack vare att kraftöverföringar med axlar och remskivor bevarats intakta. Spinneriet har sedan 1930-talet varit elektrifierat och den ursprungliga turbinen har borttagits. Det nuvarande turbinhuset är en rekonstruktion som tillkommit i samband med en renovering av spinneribyggnaden 1988.
Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 1990-04-02, Dnr 221-13571-89