Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PLUTO 1 SÖDRA BANCOHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Arbetet med byggnaden påbörjades 1663 på Järntorget där Stockholms stad ägde en tomt. På nedre delen av tomten stod stadens järnvåg och på den övre ett packhus, som var i dåligt skick. Då man dessutom behövde en samlingsplast för stadens handlande beslöt man 1661 att "till stadens heder och nödtorfft byggia en ansenlig Beurse på Järntorget, theruti Banco-, Packhus, Fracht- och Tolagscammar tillika kan begripas". Nicodemus Tessin d ä (1615-81) utarbetade ett förslag.

I mitten av 1670-talet uppfördes byggnaden efter ett uppehåll. Riksens Ständer begärde att staden skulle bygga ett bankhus, då bankens lokaler i Axel Oxenstiernas hus vid Storkyrkobrinken hade blivit för små.

Nicodemus Tessin d ä ritade ett nästan kvadratiskt hus med italienskinspirerad exteriör med port- och fönsteromfattningar i huggen sandsten och säteritak. Huset fick källare, bottenvåning, en mezzanin, det vill säga halvvåning, och två våningar. Den enda kommunikationsmöjligheten mellan våningarna var en spiraltrappa vilket ledde till en ständig oro för bränder. Huset stod färdigt 1680 och då flyttade banken in.

På 1690-talet fick Nicodemus Tessin d y (1654-1728) i uppdrag att göra förslag till en tillbyggnad. Man ville främst ha bättre rörelsemöjligheter mellan våningarna. Eftersom Sverige låg i krig när banken bestämt sig för vad den ville ha dröjde det till en bit inpå 1700-talet innan arbetet kom igång. Dessförinnan hade banken köpt huset av staden. Tessins förslag bestod av två flyglar och en tvärbyggnad. Nu fick huset en innergård som dekorerades med pilastrar och kapitäl. Tillbyggnaden var färdig 1710.

Tjugo år senare hade banken brist på förvaringsutrymmen och en ny tillbyggnad diskuterades. Carl Hårleman (1700-53) fick uppdraget att rita tre våningar i tomtens östra del. Arbetet med tillbyggnaden påbörjades 1734. När man väl blivit klar med murarna i tre våningar bestämdes att tillbyggnaden skulle få ytterligare två våningar och en vindsvåning. På så sätt blev den nya byggnaden lika hög som den äldre och fick en likartad fasad.

1772 köpte banken det Alardiska huset på norra sidan av Norra Bancogränd. Huset revs och istället uppfördes en tvåvåningsbyggnad efter ritningar av överintendenten Carl Johan Cronstedt, som var en av bankofullmäktiges ledamöter. Huset kallades Norra Bancohuset och omfattade efter en tillbyggnad 1816-19 hela kvarteret. Då gjordes också förbindelsegången på andra våningen som förenar byggnaderna. Staten sålde Norra Bancohuset på 1980 talet.

Riksbanken fanns kvar i båda husen fram till 1905 då den flyttade till en ny byggnad vid riksdagshuset. Sedan dess har bland andra Televerket, Medelhavsmuseet, Vattendomstolen, Generaltullstyrelsen, Stockholms lotsar och Stockholm Environment Institute haft sina lokaler i Södra Bancohuset. Våren 1994 flyttade Statens fastighetsverks (SFV) huvudkontor in i Södra Bancohuset, som är byggnadsminnesmärke sedan 1935. Då byggnaden ligger på utfylld mark, liksom ett flertal hus i gamla stan har byggnaden under århundraden rört på sig. Under år 2003 genomfördes därför arbeten med att grundförstärka byggnaden. Därefter följde en renovering av huset. Syftet var att skapa effektivare lokaler för fastighetsverkets verksamhet.

KÄLLA: Statens fastighetsverks hemsida; http://www.sfv.se