Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, SÖDER 1:16 ÖSTERSUNDS CENTRALSTATION

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1874 anslog riksdagen medel för byggande av en tvärbana mellan Sundsvall och Trondheim. På den svenska sidan byggdes banan från två håll samtidigt, österut från Storlien vid gränsen mot Norge och från Torpshammar i Medelpad till Östersund. Den sistnämnda delen var klar 1879. Banan i sin helhet stod klar och invigdes 1882. Stationshuset i Östersund byggdes 1879 huvudsakligen efter ritningar av SJ:s chefsarkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd, som för övrigt själv var född i staden. Stationshuset byggdes helt i trä med en enkel rektangulär planform i två våningar under ett valmat plåttäckt tak. Två svagt framskjutande sidorisaliter med förhöjda valmade takpartier och dekorativt utskurna takfotskonsoler bröt av och rytmiserade den långsträckta byggnaden. På fasadens samtliga pilastrar har riksvapnet skurits i kapitälen. Fasadernas liggande panel är indelad i fält av breda lister och våningarna skiljs åt av ett profilerat listverk. På entrésidan mot staden skjuter ett litet centralt placerat vindfång i klassicerande stil ut framför vestibulen. Stationsbyggnaden uppvisar den för Edelsvärd så typiska, enkla och symmetriska planutformningen. I mitten finns en vestibul från vilken man hade tillträde till en passage ut mot perrongen. På ena sidan av vestibulen låg tjänsterummen och på den andra sidan väntsalar med sina restauranger. Detta behov var tydligen stort i Östersund, för redan 1890 byggdes stationshuset ut mot norr med två fönsteraxlar för att möjliggöra en utökning av restaurangverksamheten. En motsvarande tillbyggnad gjordes 1907 åt söder, i vilken olika expeditionslokaler inrymdes. År 1901 uppfördes vinkelrätt mot stationshuset en träbyggnad i två våningar efter ritningar av arkitekten Folke Zettervall. Byggnaden innehöll ilgodsmagasin, expeditioner och en bostadslängenhet. Bostadslägenheten byggdes snart om för expeditionsändamål. Samtidigt sammanbyggdes byggnaden med stationshuset. År 1917 härjades byggnadens vindsvåning av brand, men återställdes kort därefter till sitt nuvarande utseende. På 1920-talet utökades vestibulen och nyinreddes i en ljus klassicerande stil. För ritningarna svarade återigen Folke Zettervall. Fortsatta moderniseringar har skett av interiören även senare under 1900-talet. År 1990 skedde en omfattande upprustning av stationshuset både ut- och invändigt. Väntsalen fräschades upp och stationen fick en ny resebutik samtidigt som det gjordes omfattande markarbeten.

Källa: Förklaring att Östersund centralstation inom fastigheten Söder 1:16, Östersunds kn övergått till byggnadsminne enligt lagen (SFS 1988:950) om kulturminnen (KML) samt upprättande av skyddsbestämmelser för nämnda byggnadsminne, 2003-09-22