Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, NYA VARVET 726:9 NYA VARVET-NOBIS

 Anlaggning - Historik

Historik
Nya Varvet anlades 1699 som kronovarv och utbyggdes successivt under 1700-talet. En betydande expansion ägde rum vid 1800-talets början varvid flera byggnader uppfördes, bl.a. efter ritningar av Fredrik Blom. Mellan 1870 och 1902 disponerades Nya Varvets byggnader av fångvårdsstyrelsen och därefter av marinen. Under 1980-talet upphörde den militära verksamheten på området gradvis.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

De flesta byggnaderna på Nya Varvet byggnadsminnesförklarades 1935. Sedan marinens verksamhet vid Nya Varvet gradvis upphörde under 1980-talet uppdelades Nya Varvet i tre delområden. Byggnaderna inom ett av dessa tre områden omfattas av byggnadsminnesförklaringen och därmed sammanhängande skyddsföreskrifter. En av dessa byggnader är officersmässen Nobis.

KÄLLA: Beslut – Angående förslag till skyddsföreskrifter för samt utvidgning av statliga byggnadsminnet Nya Varvet, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, 1994-05-31, Dnr 326-3296-1994.