Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundbyberg kn, GLADAN 2 DUVBO KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Duvbo kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekten David Jansson (1860–okänt) och invigdes 1904. Han har även ritat Grycksbo kyrka i Dalarna, 1905–1906. Fasaderna utformades i enkel och fritt gestaltad nygotik, medan interiören inspirerades av en måttfull jugend. I samband med en restaurering under 1950-talet förändrades delar av kyrkans interiör. Under samma restaurering byggdes kyrksalen till mot söder för att ge plats åt ett kapp- och förrådsrum.

Duvbo kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Till skillnad mot Sundbyberg och Lilla Alby tillkom Duvbo, som ursprungligen hette Dufvebol, inte som en direkt följd av den akuta bostadsbristen i Stockholm. Från 1890-talets mitt började myndigheterna främja tillkomsten av egnahemsområden. Detta skedde genom förmånliga exploateringslån. Lägre tjänstemän och ekonomiskt stadgade arbetare fick möjlighet att med egna händer bygga ett eget hem. Duvbo förvärvades 1899 av bolaget AB Hem på Landet. Samma år moderniserades namnet och tomter började säljas. Några år senare var Duvbo utbyggt.

I det nybyggda området fanns varken präst eller kyrklig samlingslokal. Upphovsmannen till AB Hem på Landet, Carl Alm, tog därför initiativ till en sammanslutning som kallades Sällskapet för främjande av kyrklig själavård. Till församlingskretsen i Duvbo anställdes Carl Malmberg som predikant och folkskollärare, varpå Alm och Malmberg gemensamt förberedde ett kyrkbygge i området. Deras arbete utgjorde underlag för arkitektens förslag till kyrka. AB Hem på Landet donerade en tomt samt en del medel och 1903 kunde grunden läggas till kyrkan.

Så småningom övertog Spånga församling ansvaret för prästtjänsten i Duvbo och 1935 löste församlingen in kyrkan och inventarierna. Sedan regleringen 1949 ingår Duvbo i Sundbybergs pastorat.