Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, GAMLA ENSKEDE 1:7 M.FL. SKOGSKYRKOGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Skogskyrkogården i Enskede står sedan 1994 på UNESCO:s världsarvslista: "Skogskyrkogården skapad av Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz mellan 1914 och 1940, är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett formgivet kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrkogård. Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av begravningsplatser." 1995 tilldelades Skogskyrkogården dessutom årets internationella Carlo Scarpa-pris tack vare sin högtstående trädgårds-, park- och landskapskultur. Utgångspunkten för anläggningen, från början benämnd Södra begravningsplatsen, var att den ökande eldbegängelsen krävde större utrymme. Valet av plats föll på ett delvis kuperat barrskogsområde om ca 75 hektar. Området kantas av en stenmur byggd 1923 - 32. Från huvudingången i norr leder Korsets väg till Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell, ritade av Asplund, anlagda i rad vid en öppen plats i väster och färdiga 1940. I blickfånget avtecknar sig Asplunds höga granitkors mot himlen. Det största kapellet, Heliga Korset, har en öppen entréhall med pelare, den s.k. Monumenthallen. Här står John Lundqvists skulptur "Uppståndelsen". öster förbinds kapellen med varandra genom Skogskrematoriet, en länga med bisättningslokaler, expedition och kremeringsugnar. Mot Korsets väg i väster öppnar sig små trädgårdar och mellan dem står väntrum. Samtliga kapell är av betong och har rektangulär planform. Heliga Korsets murar divergerar dock mot väster och korets hörn är svagt rundade. Portarna har bronsreliefer av Bror Hjorth. Heliga Korsets kapell har ett utvändigt topptak, invändigt platt tak och två rader smala kolonner. De båda övriga kapellen är helt enskeppiga och har platta tak. Alla interiörer har komponerats kring katafalken, ställd något framför kormuren i öster, som den centrala platsen. Östra och delvis norra murarna i Heliga Korset är dekorerade med en muralmålning av Sven Erixon. Kormuren i Hoppets kapell uppvisar en marmormosaik av Otte Sköld, den Trons kapell har reliefer av Ivar Johnsson. I den skogiga delen står Asplunds Skogskapellet, som togs i bruk redan 1920. Det har vitkalkade träväggar och svart spåntak. Entrén utgörs av en öppen hall med låga kolonner av trä. Interiören täcks av ett kupolvalv och smyckas av Carl Milles "Dödsängeln" och en altartavla av Gunnar Torhamn. De smidda grindarna är ritade av Asplund. Vid en öppen plats i skogen står Sigurd Lewerentz Uppståndelsekapellet från 1925. Den höga, smala stenbyggnaden har en fristående entréhall med kolonner av kalksten under en skulpturgrupp av samma material i portikens gavelröste, "Uppståndelsen" av Ivar Johnsson. Innermurar har pilastrar och taket bär dekorationer i pompejansk stil. 1969 byggdes Mosaiska begravningskapellet, ritat av Sven Ivar Lind. Tallum, en personalbyggnad från 1920-talets början och ritad av Asplund, ombyggdes 1998 till informations- och utställningslokal. 1996-07-01 fattade Kyrkogårdsförvaltningen beslut om att kulturminneslagen ska tillämpas för Trons, Hoppets och Heliga Korsets kapell samt, med vissa undantag, för Skogskrematoriet.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1998