Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Laxå kn, FINNERÖDJA 1:32 M.FL. FINNERÖDJA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - FINNERÖDJA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1582, 1900: 2945, 1995: 1481

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Församling utbruten ur Laxå, Ramundeboda (Bodarne) i Närke omkring 1630.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid trevägskors och Kyrkån i utkant av tätorten och på gränsen mellan skog och odlingsmark. Skagersholms säteri är beläget några km norvdväst om kyrkan (med järnbruk 1672-1871), varifrån många donationer till kyrkan utgått. Enligt traditionen skall den första, säkert kända kyrkan i Finnerödja föregåtts av ett litet träkapell, det s. k. Rörans kapell, beläget några km söder om den nuvarande kyrkplatsen. Finnerödja socken gränsar mot Närke.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Enligt avbildning i Peringskiölds Monumenta var Finnrödja kyrka timrad och bestod av rektangulärt långhus, smalare, rakslutet kor och vapenhus framför sydportalen. Troligen härrörde denna kyrka från 1600-talets början, även om former och proportioner erinrar om de medeltida träkyrkornas. Rivet när ny kyrka stod färdig i nära anslutning.

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - II: Den befintliga stenkyrkan är uppförd 1762-63 och består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i norr, vapenhus såväl på nord- som sydsidan samt västtorn.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Kyrkans exteriör präglas alltjämt av byggnadstiden. De vitputsade murarna genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Västtornet kröns av en karnisformad huv och lanternin; långhuset och de vidbyggda byggnadskropparna har valmade, spåntäckta takfall, tornets överbyggnad har koppartäckning. Ingångar via tornets bottenvåning samt vapenhusen. Kyrkorummet täcks av ett spegelvalv (ett äldre, nu förlorat innertak från 1766 hade moln och änglar utförda av den föga kände målaren Asplund). Inredning och inventarier är till stor del övertagna från den äldre träkyrkan, däribland altaruppsatsen och predikstolen från 1600-talet. Altaruppsatsen, omgivet av målat draperi, har oljemålning föreställande Nattvarden och kan, åtminstone träarbetet, vara utförd av Lars Snickare 1673. Predikstol från 1698. Den slutna bänkinredningen kan till sina äldsta delar härstamma från kyrkans byggnadstid. Kyrkan restaurerades 1919-20 efter förslag av arkitekt Anders Roland, då bänkinredningen byggdes om och ursprungliga färgskikt framtogs på den äldre inredningen. Läktarunderbyggnad från 1966-67 efter ritning av arkitekterna Erik Lundberg och Uno Söderholm.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 /Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2002.