Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mörbylånga kn, HULTERSTADS KYRKA 1:1 HULTERSTADS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Kyrkogårdens historik
Hulterstads socken omtalas första gången i slutet av 1200-talet men mycket talar för att
socknen och kyrkan var äldre än så. Kanske fanns här en träkyrka redan på 1000-talet. För
detta talar bl.a. fynd av runstensfragment från detta århundrade med kristna inskrifter. Dessa
gravmonument kan ha stått på kyrkogården som omgav träkyrkan.

Den kyrka av sten som började byggas i början av 1100-talet var troligen en av Ölands största
vid den här tiden. Under medeltiden och århundradena därefter blev det vanligt att de som var
förmögna begravdes inne i kyrkan. De som inte har råd med en gravplats inne i kyrkan
begravdes på kyrkogården. Hur denna såg ut under medeltiden vet vi inte. Vi kan utgå ifrån
att platsen varit omgärdad, troligen av stenmur, för att utestänga boskapen. Den äldsta
avbildningen som ger en liten ledtråd till hur kyrkogården kan ha sett ut är en lantmäterikarta
från 1641. Kyrkogården är här utritad som ett rektangulärt område med kyrkan placerad i
södra delen. Denna form återkommer på lantmäterikartor från 1682 och 1733. År 1753
besöktes kyrkan av Petrus Frigelius som tecknade kyrkan från söder och norr. På hans
teckning finns bara ett mindre område i norr. Frigelius brukar anses som noggrann men
proportionerna i bilderna stämmer inte alltid. Hans främsta avsikt var också att avbilda
kyrkan, inte kyrkogården. Det förefaller därför troligt att det i det här fallet är Frigelius
avbildning som inte riktigt stämmer.

Den rektangulära formen förefaller kyrkogården ha behållit under flera århundraden och
kanske såg den ut så här redan under medeltiden. De största delarna av kyrkogården ligger
idag liksom på lantmäterikartorna norr om kyrkan. Områden norr om en kyrka betraktades i
folktron från tidig medeltid fram till mitten av 1800-talet som en sämre sida. I många
församlingar begravdes här brottslingar och de som tagit sitt liv. Att kyrkogården i Hulterstad
främst ligger norr om kyrkan kan ha naturliga förklaringar som ägoförhållanden och markens
lämplighet, men det kan också vara ett belägg för att platsen haft en historia före det att
stenkyrkan byggdes. Under tidig kristen tid, omkring år 1000-1100, hade norr sidan ännu inte
fått sitt dåliga rykte. En kyrkogård som då anlades norr om kyrkan uppfattades troligen inte
som något negativt.

På endast en av de avbildningar från 1700- och 1800-talen är en ingång till kyrkogården
inritad. Det är på Peter Frigelius teckning från 1753. På denna bild syns en ingång överbyggd
med ett tak i kyrkogårdens södra mur. Ytterligare två ingångar ska ha funnits, en i norr och en
i öster. Vid ingångarna i norr och söder ska också ha funnits klivstättor. Dessa användes
istället för ingångarna eftersom de sistnämnda hade grindar som ofta hölls låsta för att
utestänga boskapen från kyrkogården. På Frigelius teckning ses också en klockstapel öster om
kyrkan.

Några år efter att Frigelius ritade av kyrkan byggdes ett benhus i kyrkogårdens nordvästra
hörn. I ett benhus samlades de skelettdelar som kom i dagen när man grävde om gravar. År
1800 murades den östra ingången till kyrkogården igen. Traditionen att begrava inne i kyrkan
upphörde i Hulterstad 1803. Då byggdes den nya kyrkan och i denna gjordes inga
begravningar under kyrkgolvet. De gravar som fanns i den gamla kyrkan öppnades i samband
med bygget av den nya och kvarlevorna gravsattes på kyrkogården norr om kyrkan. På de
flesta kyrkogårdar innebar bygget av en ny kyrka förändringar även på kyrkogården. I
Hulterstad förefaller dessa dock inte har varit så omfattande. Det nya långhuset byggdes
utanpå det medeltida och därmed togs inte mycket ny mark i anspråk från kyrkogården. De
flesta församlingar passade i samband med ombyggnaden av sin kyrka på att rensa upp på
kyrkogården, uppmana dem som ägde gravvårdar som inte längre användes att ta hem dessa
och sälja vårdar som ingen gjorde anspråk på. Det är inte känt om man gjorde så i Hulterstad
men det är inte omöjligt.

Hulterstad hade som vi sett redan tidigt en väl tilltagen kyrkogård. Trots att befolkningen här
som på de flesta andra platser växte under 1800-talet finns inga uppgifter om utvidgningar av
kyrkogården. Först 1918 påbörjades arbetet med den enda kända utvidgning som utförts.
Utvidgningen gjordes genom att den västra kyrkogårdsmuren flyttades 24 meter längre
västerut. Vem som ritade den nya delen av kyrkogården är inte känt. Området invigdes 1919
av prosten August Sterner.

Det äldsta fotografiet från Hulterstads kyrkogård som finns i länsmuseets samlingar är ett
flygfoto från 1935. Bilden är tagen från norr och visar stora delar av kyrkogården norr om
kyrkan. Vid den här tiden saknade kyrkogården en trädkrans. Endast enstaka träd kan ses
utmed kyrkogårdens mur. Förutom de gångar som finns kvar än idag fanns tre grusgångar i
nord-sydlig riktning genom kvarteren B, C, och D. Flera av gravplatserna är på fotografiet
omgärdade av häckar och en del av dem är belagda med grus.

År 1949 skickades på initiativ av Ivar Hylander en frågelista rörande kyrkogårdarna till
samtliga församlingar inom Växjö stift. Hulterstad var en av de församlingar som svarade på frågorna. Här berättas om utvidgningen som gjordes 1919 samt att kyrkogården hade en
trädkrans av lindar, björkar och hästkastanjer. Omkring gravplatserna var det vanligt med
buxbom. Klivstättorna fanns kvar. Det fanns inget linjegravsområde och kyrkogården var
efter vad man kände till inte indelad efter bysamfälligheter. Det stod var och en fritt att välja
sig en gravplats där man ville. Man säger vidare att gravkullarna utjämnats men det framgår
inte om gravkullar tidigare varit vanliga på kyrkogården. Som på många andra platser hade
man infört regler för hur höga gravvårdarna fick vara. I Hulterstad började denna regel gälla
1948 och gravvårdarna fick inte överstiga en meter. Inskriptionerna på vårdarna utgjordes
vanligen av den dödes namn och vilken gård eller by han/hon kom ifrån.

Under första hälften av 1900-talet gjordes vid flera tillfällen fynd av runstenar på kyrkogården
eller i anslutning till denna. Totalt rör det sig om ett tiotal fragment. Det mest intressanta
fyndet gjordes 1951 då man hittade två hällar med spår av inskription och dekor. Hällarna ska
1956 ha stått uppställda mot kyrkogårdsmuren söder om torningången. Runstensfragmenten
förvaras idag i kyrkan. Ytterligare ett intressant fornfynd gjordes 1977. Ca 20 meter norr om
kyrkan, 0,5 meter under marken, påträffades en hällkista. Kistan är murad av kalksten och tros
vara från medeltiden. Efter undersökning övertäcktes hällkistan med jord.

Benhuset, som under en tid använts som ved- och redskapsbod, gjordes 1957 om till bårhus.
Ritningarna gjordes av byggmästaren Henning Johansson och försågs med en väggmålning av
Rune Söderberg.

År 1676 gravsattes 183 omkomna från regalskeppet Kronan på Hulterstads och Stenåsas
kyrkogårdar. Totalt omkom fler än 800 personer. Den 8 september 1984 invigdes en
minnessten över de döda. Invigningen förrättades av biskop Sven Lindegård.

En minneslund anlades 1997 i kyrkogårdens nordvästra hörn. Platsen markeras av ett kors
som tidigare var bysmeden Lindströms gravvård. För att underlätta transporter in och ut på
kyrkogården fick man 1998 tillstånd att ta upp en bredare ingång i den södra
kyrkogårdsmuren, väster om bårhuset. Den ingång som fanns i sydväst murades samtidigt
igen.

År 2000 hamlades lindarna utmed den västra kyrkogårdsmuren. Fyra år senare anlades en ny
kompostanläggning sydväst om kyrkogården. För att underlätta transporterna till och från
kyrkogården gjordes en ny ingång. Denna fick en grind lik den trägrind som finns norra delen
av kyrkogården. Båda dessa grindar är tillverkade av Gentzells möbelfirma. I minneslunden
försågs ljus- och blomsterplatsen med en stenram.


ARKIV OCH LITTERATUR
Antikvariskt Topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet
Kalmar läns museums topografiska arkiv
Lantmäteriet
Bucht, Eivor (red), Kyrkogårdens gröna kulturarv, Klippan 1992
Erixon, Sigurd, Sveriges bebyggelse IV, Uddevalla 1959
Hammaskiöld, Hans mfl, Minnets stigar – en resa bland svenska kyrkogårdar. Stockholm
2001
Hammarskjöld, Britt-Marie, Ett läns utveckling-Kulturminnesvårdsprogram för Kalmar län.
Etapp 1, Översikt. Kalmar 1985
Hembygdsföreningarna i Hulterstad och Stenåsa, Hembygdsbok Hulterstad och Stenåsa,
Kalmar 2004
Rahmqvist, Sigurd (red), Det medeltida Sverige, Bd 4, Småland 4, Stockholm 1999
Ullén, Marian, Medeltida träkyrkor, 1 Småland samt Ydre och Kinda härader i Östergötland.
Stockholm 1983
Muntliga uppgifter Gösta Sjögmark