Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, OD 1:4 M.FL. OD KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Forts. på historik för kyrka!

1923 ansöktes om att på de delar av södra takfallet som på 1890-talet täckts med granspån få byta ut detta mot tumstjock ekspån av samma storlek och modell som den gamla spåntäckningen, vilken lämnats på omring ¼ av ytan. Ansökan gjordes i oktober och man bad om snabbt besked för att kunna köpa ekvirke på ekskogsauktionen i november, "då det är billigare än annars". Norra sidan beräknades läggas om sommaren därpå och skulle då få likadana spån. 1926 gjordes ett förslag till ny orgelfasad, vilket förmodligen utfördes. 1940 gavs tillstånd till innanfönster indelade som ytterfönstren. Byggnadsstyrelsen ville haft klarglas i dessa men kyrkvärdarna hade redan köpt antikglas.
1948 fastställdes ritningar för elektrisk värme vilket blev starten till en ny större renovering 1950. Värme, orgelfläkt, belysning och klockringning blev helt elektrifierade. Konservator Olle Hellström gjorde ett färgsättningsförslag till hela interiörens ommålning i vita nyanser. Gamla kalkmålningar och äldre inredning skulle konserveras. Predikstolens välbevarade polykromering på det understa färglagret, med endast fragmentarisk kolorit, skrapades fram under två senare påmålningar. Altaruppsatsens alla skikt var sämre bibehållna än predikstolens. De två översta skikten togs bort. Dopfunten stod som stöd under predikstolen men flyttades fram i koret i söder. Korgolvet lades om.
1968 gjordes en total ommålning av kyrkans interiör utifrån de gamla inventariernas färgskala. De äldre inventarierna och tidigare framtagna fragment av kalkmålningsdekoren konserverades. Väggarna målades med emulsionsfärg, alltså vattenlösligt lim och olja. En ny orgel rekommenderades efter domkyrkoorganistens besiktning 1982. Han menade att en reparation inte var försvarlig. Den nya orgeln invigdes 1985.
Beslut togs 1999 om ut- och invändig renovering. Den utvändiga genomfördes samma år medan den inre sköts upp på grund av komplicerade åtgärder på äldre puts och väggmåleri. Åtgärderna utvändigt hade underhållskaraktär; fasaderna putsades om, snickerierna renoverades, spåntaken tjärades, ny gavelpanel tillkom i väster. 2002 besiktigade David Edvardson på K-konservator invändig puts och målningar för konservering. Syftet var att försöka kartlägga bemålnings- och putsskikt för att se om det fanns anledning att spara befintligt puts- och bemålningsmaterial och vilka skikt som i så fall borde bevaras. Tidigare framtagen dekor befanns vara målad på ett putsskikt som föreföll finnas i hela den äldre långhusdelen, vilken har ett slätare murverk i kvaderteknik. Under den målade putsen konstaterades åtminstone ett putsskikt, hårdare och något varmare i tonen, vilket kan vara från tidigare medeltid. Kyrkan i nuvarande form har som första lager ett gulrosa skikt med tydliga penseldrag. Edvardsons konklusion blev att "nuvarande kalkputsskikt med ett antal senare kalkavfärgningar i den äldre delen skall sparas." Alf Cederbergs Arkitektkontor gjorde ett förslag 2002 till invändig renovering och tillstånd för denna gavs 2003, men ännu våren 2004 har arbetet inte kommit till utförande eftersom nödvändiga bidag inte kunnat erhållas.