Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, KINNEVED 6:1 KINNEVEDS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 - KINNEVED

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 630, 1900: 926, 1995: 1357

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan och prästgården ligger i skogs- och mossemarker ca en km utanför Kinnarps samhälle. Kinneveds socken ligger söder om Falköping.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus, smalare absidkor, sakristia på korets nordsida samt västtorn. Absidkyrkan från äldre medeltid är till sina östra mursträckningar bevarad intakt. Sakristians datering är okänd, men kan möjligen härröra från medeltiden. Vid en ombyggnad 1820 raserades långhusets västgavel (möjligen också ett torn, vilket enligt arkivalierna förstärktes med järn 1730), långhuset förlängdes och det befintliga tornet uppfördes. Ett murat vapenhus i norr omtalas första gången 1700, sedermera rivet.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Absidkyrkans avtrappade byggnadskroppar ger alltjämt exteriören dess karaktär. Murarna är vitputsade såväl ut- som invändigt och genombryts av stickbågiga fönsteröppningar, sannolikt samtida med 1800-talets om- och tillbyggnad. Samtliga takfall har täckning av tjärad spån, förutom västtornet som kröns av en plåtslagen huv med mycket liten, sluten lanternin. Ingång i väster via tornets bottenvåning (medeltidskyrkans igenmurade syd- och nordportaler blottlades vid omputsning 1965). Kyrkorummet välvdes troligen under senmedeltiden. Vid restaureringen 1952-53, efter förslag av arkitekt Gunnar Hoving, framtogs de enkla 1600-talsmålningar i valven; även fragment av äldre, troligen senmedeltida skikt framkom. Långhusets västliga förlängning täcks av ett flackt trätunnvalv. Som altarprydnad fungerar fyra figurer från ett senmedeltida altarskåp. Predikstolen från Hovings restaurering.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR - Intill kyrkan står ett figurativt utsmyckat romanskt gravmonument med gavelkors och kistformad lockhäll.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1995 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.