Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Trollhättan kn, NYCKLEBY 2:8 BACKSTUGAN KULLA

 Anlaggning - Historik

Historik
Den så kallade backstugan Kulla fick sitt utseende i början av 1900-talet men är sannolikt uppförd redan 1860 vilket en dendrokronologisk undersökning visat. 1913 styckades Kulla av från Nyckleby Nedergård och fick en egen tomt. Backstugans vänner fick stugan 2005 som en gåva. Sedan 1985 har ingen bott i stugan. Dessförinnan användes Kulla som en fritidsbostad efter det att den siste åretruntboende, Edvin Olofsson, avled i stugan år 1961. De som bott på Kulla har varit järnvägsarbetare, byggnadsarbetare, stenarbetare, målare, mejeriarbetare m m

Ordet backstuga ger olika associationer. Torp och backstugor låg i äldre tider ofta tätt i skogarna. Skillnaderna mellan torp och backstuga synes många gånger vara minimal. Torpet hade, i motsats till backstugan, ett kontrakt med ägaren av marken och fick även en bit mark att odla. Torparen hade även skyldigheter mot markägaren. Backstugusittaren satt helt på ofri grund eller ”på bar backe”. Ordet backstuga kan också beteckna en i marken halvt nedgrävd stuga men detta synes inte ha varit vanligt.
Termen torde mer ge en antydan till hur backstugan och backstugusittaren bedömdes ur social synpunkt. I äldre kartmaterial synes ordet backstuga just beteckna byggnad på ofri grund. När länsmuseet 1975 gjorde en byggnadsinventering i Upphärad kunde man konstatera att det fortfarande fanns ovanligt många småbruk och torpställen bevarade.