Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, RÖRSBERGA 1:8 RÖSSBERGA KALKBRUK

 Anlaggning - Historik

Historik
Kalkbruket anlades 1905 av dåvarande ägaren till Rörsberga gård, C Thorselius. Rössberga kalkbruk ligger endast ett par kilometer ifrån Tomtens kalkbruk.

År 1916 bildades Rössberga Kalkbruks AB, som 1918 övertogs av AB Västergötlands Förenade Kalkindustrier (VFK). Bruket sysselsatte ett 30-tal man. Kapaciteten vid bruket var en till två SJ-vagnar per dag.

År 1951 övertogs VFK av Yxhults stenhuggeri AB, som sedan 1955 heter Ytong AB. Verksamheten minskade redan under början av 1950-talet och lades ner helt 1963.

Området består av kalkbrott och rester av kalkugnar och transportsystem. Rester av fem ugnar finns kvar. De är uppbyggda av kalksten och delvis förstärkta med grövre järnvägsräls. En högre kalksilo/kross finns placerad på området nedanför det övre brottet i söder. Tydliga är också de lodräta väggarna som finns kvar efter brytningen. Dessa inramar delvis området.

Inventeringen tar upp tre arbetarbostäder, Norra arbetarbostaden: x-6458705 y-1370870, Södra arbetarbostaden: x-6458583 y-1370877 och Mellersta arbetarbostaden: x-6458639 y-1370873 som tillhörande till Rössberga kalkbruk. Av dessa ligger idag den norra och den mellersta arbetarbostaden på fastigheten Rörsberga 1:10 inventeringen har inte närmare redovisat dem. Den södra arbetarbostaden ligger fortfarande inom samma fastighet som kalkbruket men inte heller denna byggand är inte beskriven i rapporten om agrar småindustri och tas därför inte närmar upp här.

Boken Hus och miljöer på Falbygden – kulturhistorisk inventering Falköpings kommun, utgiven av Falköpings kommun 1988 beskriver byggnaderna men det framkommer inte vilken som är vilken av dem. Ett utdrag av texten från sidan 219 lyder:

”Kalkarbetarbostäder, byggda i 1 ½- 2 våningar 1910 respektive 1916. Tre har faluröda locklistpanel och en, den längst i söder, är vitputsad. Sadeltaken är tegeltäckta utom ett med eternit, flertalet hus har de spröjsade fönstren i behåll. Till bostadslängorna hör ekonomihus byggda delvis av sten delvis av trä med faluröd panel. Husen omges av lövträd. Ett vitputsat boningshus, i 1½-våning med korspostfönster och tegeltäckt mansardtak, är byggt av sten på 1910-talet som inspektorsbostad och omges av en liten trädgård. Det är viktigt för områdets värden att byggnaderna betraktas som en helhet. ’Byn’ utgör en kulturhistorisk värdefull miljö inom det större området…”

Hur väl ovan givna citat stämmer med dagens utseende och utformning av byggnaderna stämmer idag inte känt.

Rössberga gård är inte heller upptaget i rapporten Agrar småindustri men även denna byggnad tas upp i Hus och miljöer på Falbygden. Här följer ytterligare ett citat från den texten, sidan 220:

”… Rössberga som blev säteri på 1600-talet ligger nordost om kalkbrotten bland småkuperade odlingsmarker och träddungar. Den stora timrade huvudbyggnaden är ursprungligen uppförd på 1600-talet och ombyggd i början av 1800-talet. Huvudfasaden markeras av en frontespis och indelas av pilastrar. Huset kröns av ett tegeltäckt avvalmat sadeltak. Locklistpartiet är förändrat vid mitten av 1900-talet. Av ett flygelpar från 1600-talet återstår den östra flygeln, en ålderdomlig faluröd timmerbyggnad med en vällingklocka vid gaveln…”

Om hur mangården och flygeln ser ut idag är okänt.

Källa förutom inventeringen:
Hus och miljöer på Falbygden – kulturhistorisk inventering Falköpings kommun (1988) Falköping: Falköpings kommun