Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sotenäs kn, SMÖGENÖN 1:1 SMÖGENS LOTSUTKIK

 Anlaggning - Historik

Historik
Han fick Hållö fyrs blänk, fast av saltstänk och snö/ han stod halvblind - han fick den i lo,/ och i lä, där låg Smögen, hans hem där hans mor /just fått brevet från Middelsbrough./ Nå vad säger Du Karl, går hon klar? - Nej, kapten!/ Vi får blossa, för här är det slut!/ Vi har Hållö om styrbord och brott/ strax i lä!/ Ut med ankar! Båtarna ut!/ - Ur "Det var Blue Bird av Hull". Evert Taube.
Evert Taubes visa skildrar den dramatik som ett skeppsbrott måste ha inneburit för de inblandade. Visan om Blue Bird är i och för sig en kombination av flera verkliga skeppsbrott och personer men bygger ändå på verklighetens grund. Den amerikanska briggen Blue Bird, på resa från Riga till New York, förlorade visserligen riggen i hårt väder norr om Hållö den 26 augusti 1871, men gick aldrig under. Det gjorde däremot ett annat fartyg samma dag, skonerten Flora, vars besättning räddades under dramatiska former av manskapet i Smögens då sju år gamla räddningsbåt. Uppsyningsman över räddningsbåten var då lotsåldermannen Lars Larsson på Smögen. Säkert siktades detta skeppsbrott från just Smögens lotsutkik.
Kustpartiet utanför Sotenäs är svårnavigerat och behovet av fyr och lotsning var stort. Smögen och Kungshamn har haft lotsbemanning från 1700-talets början. Den första utkiken på Smögen byggdes 1878, i närheten av den nuvarande. Här uppe på berget hade man bra utsikt åt både norr, söder och väster och man kunde sikta såväl fartyg som seglade längs kusten som de som kom in från Skagerack. På Hållö, drygt en distansminut syd Smögen, anlades 1842 en fyrplats. Hållö fyr är därmed en av Bohuskustens äldsta fyrplatser.
Lotsutkiken består idag av två delar, som representerar var sin tid såväl byggnadstekniskt som i funktionellt hänseende. Den äldre delen, en lotsutkik i form av ett mindre hus, är i sin utformning mycket typisk för Fyringenjörskontorets byggnader. Den är uppförd 1899 helt i trä och med drag av schweizerstil. I fönstren finns en öppningsbar liten ruta genom vilken man kunde sticka ut en kikare. Intill huset fanns en flera meter hög träställning med en liten utkiksplattform överst.
Under 1930-talet beslöt man att ersätta denna plattform med en ny konstruktion i betong. Samtidigt flyttades själva utkiksfunktionen upp på plattformen. Denna förbands med den gamla utkiken via en täckt trappa eller snarare en lejdare. Även denna nya utkik har de karateristiska "kikaröppningarna"
Lotsutkiken på Smögen var i drift fram till 1969 då snabbare lotsbåtar gjorde att man kunde koncentrera verksamheten till Lysekil. Nuvarande lotstation ligger i Fiskebäcksvik i Brofjorden.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring av Smögens lotsutkik. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1997-06-03. Dnr 221-9278-96

Lotsarna rekryteras ofta bland fiskarbefolkningen. De började som lotslärling och fick efter att ha tagit lotsexamen bli secondlots och senare mästerlots. Det var vanligt att yrket gick i arv från far till son. Det hände även att man anlitade fiskare som reservlotsar som låg ute i havsbandet vilka var de första att möta fartyg som var i behov av lotsning. Lotsarna erhöll lotspeng av de lotsade fartygen vilket gav en osäker inkomst. Lotsningen gav så liten ersättning att det var svårt att tillsätta tjänsterna vid Kungshamn och Smögen på 1870- och 80-talen. Inkomsten var så knapp att lotsarna även bedrev fiske som binäring vilket framgår av visitationsprotokoll.

Källa: Lotsutkiken; Kulturhistorisk dokumentation inför byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen 1997