Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, VASASTADEN 15:17 KV GRANEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarteret Granen på Vasagatans södra sida bebyggdes med 14 ordinära hyresfastigheter 1882-92 på det gamla landeriet Ulriceberg. Byggnadsverksamheten var först koncentrerad till Viktoriagatan - Vasagatan med fyravåningshus och följdes av femvåningshus mot Karl Gustavsgatan - Engelbrektsgatan. Sex fastigheter - uppförda åren runt 1890 - förenades två och två i ombyggnadsprojekten Granen 1, 2 och 3. Fastigheten Vasastaden 15:17 (f.d. 15:8 och 15:9) bebyggdes sist i kvarteret. Byggnaderna uppfördes 1892 av byggmästare Anders Johanson och hans son Johan Alfred Forshell. A. Johanson från Forshälla socken i Bohuslän hade gjort snabb karriär inom byggnadsfacket i Göteborg under 1870- och 80-talen. Han tillhörde de få medelstora byggmästare som tidigt tog upp konkurrensen med de tyskfödda byggmästarna Rapp, Krüger och Dähn vid nyexploateringen på "Hagaheden", de blivande stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg. J.A. Forshell medverkade i firman som arkitekt och byggde år 1888 Karl Gustavsgatan 23 för egen räkning. Fyra år senare slog sig far och son ihop och uppförde varsin byggnad på de lediga granntomterna i hörnet av Karl Gustavsgatan och Engelbrektsgatan. A. Johanson uppförde hörnhuset Engelbrektsg.6 - Karl Gustavsg. 25 (Husnr 1A) och sonen J.A. Forshell Engelbrektsg. 4 (Husnr 1B).

Bevarande och ombyggnad:

Göteborgs Bevarandeprogram antogs av Kommunfullmäktige 1976 och omfattar bl.a. stenstadsområdet Vasastaden-Lorensberg. De välbevarade men hårt slitna fastigheterna förvärvades av det allmännyttiga bostadsbolaget och utsågs till pilotprojekt för studier av grundförhållanden. 1987 utsågs Vasastaden-Lorensberg till kulturmiljö av riksintresse och statliga medel har därefter satsats i ökande omfattning för bevarande och återställning av byggnader området. De största satsningarna hittills inom riksintresset, i fråga om restaureringsarbeten, har gjorts i kvarteret Granen. Bostadsbolaget startade 1989 en ombyggnad av två byggnader, Karl Gustavsgatan 17 och 19 (Granen 1), de fyra återstående byggnaderna överläts därefter två och två till privata intressenter, KB Granen 2 respektive KB Granen 3. Dessa projekterade ombyggnad i ett nära samarbete med Länsstyrelsen, som lämnade stöd till byggnadsminnet Kv Granen 3 (Engelbrektsg. 4 och 6/-Karl Gustavsg. 25), såväl som till Kv Granen 2 (Karl Gustavsg. 21 och 23). Ombyggnaden genomfördes 1992-1995.

De båda byggnaderna på fastigheten Vasastaden 15:17 (Granen 3) hade så allvarliga sättningsskador att förstärkningar av murstommen måste utföras och vissa fasadpartier demonteras och muras om. Fastigheten hörde till det flertal av stenstadens byggnader från 1890-talet som förlorat sin rika takarkitektur med ulsmyckningar i zink, vilka därför rekonstruerades. Interiört kunde originalinredningen i stort bevaras tack vare att den nya planlösningen, som är reversibel, kunde genomföras med god anpassning till befintliga förhållanden. Särskild omsorg är nedlagd på stuckarbeten i olika rumstyper, dörrar och passagernas skåpsnickerier. Renoverade och nya fönster av originaltyp uppfyller kravet på reducering av trafikbuller i byggnormen.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 1999-12-20, Dnr 221-35080-98.

Sammanställning av Sverker Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2007-10-15.